Nå kan Trumps sønn være i al­vor­li­ge vans­ker

Do­nald Trump jr. har tak­ket være sitt navn og sin far vært på for­si­den av tab­loid­pres­sen hele li­vet. De sis­te av­slø­rin­ge­ne er imid­ler­tid i en hel an­nen liga, og kan få pre­si­den­tens sønn i al­vor­li­ge vans­ker.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/POLITIKEN

Han er utvil­somt sin fars sønn. Selv om 39-åri­ge Do­nald Trump jr. har de mør­ke sla­vis­ke trek­ke­ne fra sin fars førs­te kone, den tsjek­kis­ke mo­del­len Iva­na Trump, er mi­mik­ken den sam­me som hos USAS pre­si­dent.

Twit­ter-kon­to­en hans er nes­ten like skarp­ladd mot venstre­ori­en­ter­te og li­be­ra­le som pre­si­den­tens, og hans re­to­ris­ke stil er til­sva­ren­de hardt­slå­en­de.

Do­nald Trump jr.s tale til Den re­pub­li­kans­ke parti­kon­gres­sen, som i fjor no­mi­ner­te fa­ren til pre­si­dent­kan­di­dat, var full av både fa­rens dyst­re dia­gno­ser av USAS til­stand og syl­spis­se an­grep på Hil­la­ry Clin­ton, som fikk de­le­ga­te­ne opp av sto­le­ne i be­geist­ring.

– Hvis Hil­la­ry Clin­ton blir valgt vil hun bli den førs­te pre­si­den­ten som ikke vil kun­ne opp­nå en sik­ker­hets­god­kjen­nel­se. Det er ufat­te­lig. Hil­la­ry Clin­ton er en ri­si­ko ame­ri­ka­ner­ne ikke har råd til å ta, sa Don, som han ofte kal­les for å skil­le ham fra fa­ren, fra ta­ler­sto­len.

Nå er det ham selv som har kom­met i søke­ly­set for å ut­gjø­re en ri­si­ko for USA, etter av­slø­rin­gen om at han ak­tivt søk­te kom­pro­mit­te­ren­de in­for­ma­sjon som han ble for­talt kom fra den rus­sis­ke re­gje­rin­gen.

– Jeg els­ker det, lød pre­si­dent­søn­nens en­tu­si­as­tis­ke svar ved ut­sik­ten til å få nytt skyts i valg­ka­no­ne­ne.

Ju­ri­dis­ke eks­per­ter me­ner at Do­nald Trump jr. kan ha gjort seg skyl­dig i en for­bry­tel­se. De­si­dert lands­for­ræ­de­ri er det nep­pe, men ame­ri­kans­ke valg­kampreg­ler for­byr kan­di­da­ter å søke støt­te av ver­di fra uten­lands­ke stats­bor­ge­re, uan­sett om det drei­er seg om pen­ger el­ler in­for­ma­sjon.

– Hver gang han for­sø­ker å frem­stå mer åpen, gra­ver Do­nald Trump seg dy­pe­re ned i et kri­mi­nelt hull, sier ju­ris­ten Michael Ger­hardt fra Uni­ver­sity of North Caro­lina til Sla­te Ma­gazi­ne.

– Han har til­syne­la­ten­de gått inn til det mø­tet, og sann­syn­lig­vis and­re, på jakt etter noe av ver­di – ska­de­lig in­for­ma­sjon om Hil­la­ry Clin­ton – fra kil­der han bur­de holdt seg unna. Dømme­kraf­ten hans var mildt sagt dår­lig.

RINGTE IN­GEN ALARMKLOKKER

Do­nald Trump jr. er­kjen­te tirs­dag i en sam­ta­le med den kon­ser­va­ti­ve talk­show­ver­ten Sean Han­ni­ty på Fox News at han i dag «vil­le ha gjort ting an­ner­le­des».

– Det­te var før Russ­land-fe­be­ren til­tok. Det var før Russ­land-ma­nia, sa Do­nald Trump jr.

– Jeg tror ikke at mine alarmklokker ringte el­ler at an­ten­ne­ne mine var op­pe på det tids­punk­tet, for­di det ikke var det te­ma­et det har blitt gjort til de sis­te ni el­ler ti må­ne­de­ne.

Do­nald Trump jr. har i mot­set­ning til sin lille­søs­ter Ivan­ka in­gen di­rek­te rol­le i sin fars re­gje­ring. Han har sam­men med sin lille­bror Eric satt seg i di­rek­tør­sto­len i fa­mi­lie­fir­ma­et The Trump Or­ga­niza­tion, som dri­ver ho­tel­ler, golf­ba­ner og en lang rek­ke and­re virk­som­he­ter over hele ver­den, som sto le­dig etter at de­res far ble pre­si­dent.

I mot­set­ning til Ivan­ka lev­de Do­nald Trump jr. før pre­si­dent­val­get en re­la­tivt ano­nym til­væ­rel­se, selv om han nå og da var gjeste­dom­mer i fa­rens rea­li­ty­show, «The App­ren­tice».

VER­DENS MEST SLIBRIGE RIKMANN

Do­nald Trump jr. var en ef­fek­tiv tal­s­per­son for sin far i USAS dis­trik­ter, for­di han selv fø­ler seg mer hjem­me i sko­ge­ne med et jakt­ge­vær i hån­da enn i New Yorks gla-

mo­rø­se jet­sett, som både hans far og lille­søs­ter els­ker.

En li­den­skap som stam­mer fra som­mer­fe­rier hos mor­fa­ren i Tsjek­kia, som lær­te barne­bar­net jakt og fiske – og å snak­ke fly­ten­de tsjek­kisk.

– Han treng­te en fars­fi­gur, har Iva­na Trump for­talt New York Ti­mes.

– Do­nald se­nior var ikke til ste­de sær­lig ofte. De måt­te gå for­bi kon­to­ret hans for å si hei før de gikk på sko­len.

Som sønn av Do­nald Trump ble han imid­ler­tid kas­tet ut i tab­loid­pres­sen. Først kun­ne han fra førs­te rad se sine for­eld­re slen­ge dritt etter hver­and­re i New Yorks slad­der­pres­se un­der de­res spek­ta­ku­læ­re skils­mis­se i 1990-åre­ne.

Se­ne­re ble det hans egen tur. Han end­te på for­si­de­ne da han ble ar­res­tert etter en fylle­kule i New Orleans i 2001, og se­ne­re ble han og bro­ren Eric hat­ob­jekt for dyre­verns­ak­ti­vis­ter da de po­ser­te på bil­der med en skutt leo­pard og en av­skå­ret ele­fant­hale etter stor­vilt­jakt i Zim­bab­we.

Sen­sa­sjons­pres­sen lik­te å kal­le ham «ver­dens mest slibrige rikmann» da han i 2004 fikk sin for­lo­ve­de Va­nes­sas ring til snaut 900.000 kro­ner be­talt av et gull­smed­fir­ma, mot at han til gjen­gjeld frid­de til hen­ne i bu­tik­ken de­res i et kjøpe­sen­ter med fullt presse­opp­bud.

Don og Va­nes­sa, som er barne­bar­net til den dans­ke jazz­mu­si­ke­ren Kai Ewans, har i dag fem barn.

NAVN HETT SOM EN PISTOL

Do­nald Trump se­nior kom­men­ter­te for­lo­vel­ses­ring-af­fæ­ren med en li­ten re­pri­man­de:

– Når man har et navn som er hett som en pistol, er man nødt til å være for­sik­tig med den slags ting, sa Trump om søn­nens opp­tre­den til CNN.

Nå er det pis­tol­var­me nav­net igjen i spal­te­ne hos New Yorks tab­loid­avi­ser.

– Do­nald Trump jr. er en idiot, skrev Dai­ly News tørt på for­si­den for et par da­ger si­den.

Han er ikke en for­ræ­der el­ler for­bry­ter, han er bare dum, bort­skjemt po­li­tisk ama­tør lød avi­sen New York Posts ana­ly­se av mil­li­ar­dærar­vin­gen de har dek­ket i fle­re ti­år.

Nå er det opp til spe­sial­et­ter­fors­ke­ren Ro­bert Mu­el­ler å etter­fors­ke om pre­si­dent­søn­nen har be­gått lov­brudd, og Do­nald Trump jr. kan også ven­te seg å måt­te ta en tur foran ut­val­ge­ne i Kon­gres­sen som un­der­sø­ker Russ­lands på­ståt­te inn­blan­ding i det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get.

Kil­der: Sla­te Ma­gazi­ne, New York Ti­mes, New York Post

FOTO: NTB SCANPIX

Do­nald Trump junior kan hav­ne i pro­ble­mer på grunn av et møte med en rus­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.