Yt­rings­fri­het el­ler fisk

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg høs­ter kri­tikk for sin taus­het rundt syk­dom­men til nå av­døde Liu Xia­o­bo. Taus­he­ten har vært ta­len­de og det har vært pin­lig

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Liu Xia­o­bo var en av Ki­nas mest kjen­te dis­si­den­ter og ble enda mer kjent da han fikk No­bels freds­pris i 2010. En til­de­ling som før­te til et svært an­strengt for­hold mel­lom Ki­na og Nor­ge i fle­re år.

Xia­o­bo har en lang his­to­rie som en de­mo­kra­ti- og men­neske­retts­for­kjem­per i det gam­le dik­ta­tu­ret og har vært på­gre­pet og fle­re gan­ger. 25. de­sem­ber 2009 ble han dømt til el­le­ve års feng­sel for å ha vært med å for­fat­te og un­der­skre­vet et po­li­tisk ma­ni­fest for de­mo­kra­ti. Den­ne dom­men var også grun­nen til at Xia­o­bo ikke kun­ne kom­me til No­bel-til­de­lin­gen i Oslo. Hans stol stod, sym­bol­tungt nok, helt tom un­der hele se­re­mo­ni­en.

bare én gang tid­li­ge­re i his­to­ri­en har en No­bel­pris-mot­ta­ker ikke kun­net ta imot pri­sen. Det var i 1936, da den be­røm­te pa­si­fis­ten og freds­ak­ti­vis­ten Carl von Os­sietz­ky ikke kun­ne kom­me for­di han satt fengs­let i na­zis­te­nes Tysk­land. Han døde i fan­gen­skap i 1938.

i slut­ten av juni i år ble det kjent at den ver­dens­be­røm­te ki­ne­se­ren Liu Xia­o­bo had­de uhel­bre­de­lig le­ver­kreft, at han ble prøve­løs­latt og lagt inn på syke­hus. 13. juli gjor­de ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter det kjent at han døde.

Men den kon­do­lan­sen lå­ter litt hul – når det var taust så len­ge.

un­der­veis har man­ge vest­li­ge land krevd at Xia­o­bo skul­le få kom­me til ut­lan­det og få kreft­be­hand­ling. Det har også vært for­langt at ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter skul­le fri­gi en så syk mann og hans kone som også sit­ter i va­re­tekt, og la ham få sin sis­te tid med fa­mi­lie og ven­ner rundt seg.

eus Fe­de­rica mog­he­ri­ni krev­de for ek­sem­pel at han ble løs­latt og fikk an­led­ning til be­hand­ling i ut­lan­det, den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­dø­ren i Ki­na og Frank­ri­ke har også bedt ki­ne­ser­ne gi ham fri­het til å vel­ge be­hand­ling hvor han vil­le. Nå strøm­mer selv­føl­ge­lig kon­do­lan­ser fra le­de­re i hele den vest­li­ge ver­den. Og, en­de­lig også, en ut­ta­lel­se fra stats­mi­nis­te­rens kon­tor i Nor­ge. Men den kon­do­lan­sen lå­ter litt hul – når det var taust så len­ge.

nå vir­ker det som om Nor­ge har solgt sine ver­di­er om de­mo­kra­ti og yt­rings­fri­het for no­en tonn med laks. At vi har vært red­de for å tir­re ki­ne­sis­ke myn­dig­he­ter bare ett år etter at vi un­der­teg­net en han­dels­av­ta­le med dem.

så mye verd er ikke laks.

Liu Xia­o­bos stol sto tom un­der til­de­lin­gen av No­bels freds­pris i Oslo i 2010. 13. juli 2017 død han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.