Bor du på Sør­lan­det og får mer enn to flått­bitt i året, bør du ta vak­si­nen

119 personer har fått Bor­re­liose etter flått­bitt så langt i 2017 - 60 pro­sent av dis­se fikk det i Ag­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Sta­tis­tisk er sjan­sen for å bli syk etter flått­bitt re­la­tivt lav, men det skjer li­ke­vel gans­ke ofte. Bor du på Sør­lan­det er du eks­tra ut­satt, sier spe­sia­list i nev­ro­lo­gi og an­satt på flått­sen­te­ret ved Sør­lan­det Syke­hus, Ran­di Eike­land.

Flåt­ten er kan­skje det mest for­hat­te kry­pet i vårt land. Den van­ligs­te syk­dom­men fra det blod­su­gen­de ed­der­kopp­dy­ret er Ly­me bor­re­liose, som i ver­ste til­fel­le kan med­føre nev­ro­lo­gis­ke og kog­ni­ti­ve svikt.

Iføl­ge folke­helse­in­sti­tut­tet ble det meldt 410 til­fel­ler av Ly­me Bor­re­liose i 2016. Det­te er en øk­ning på 88 personer fra 2014 og 154 personer fra 2012.

VANLIGST På SØR­LAN­DET

En stu­die vi­ser at 27 pro­sent av alle voks­ne flått bæ­rer syk­dom­men bor­re­lia. Selv om du er bitt av en bor­re­liasmit­tet flått, er sjan­sen for at du selv ut­vik­ler syk­dom­men re­la­tivt lav. I gjen­nom­snitt opp­står syk­dom kun etter ca 2 pro­sent av alle flått­bitt.

– Det ble ny­lig tes­tet fle­re over 18 år i Søgne for­di det i man­ge år har vært en høy fore­komst av flått­bår­ne syk­dom­mer i kom­mu­nen. Der ble det opp­da­get at vi alle har fått mye flått­bitt, men at de fles­te ikke blir syke av det, sier Eike­land.

Flåt­ten tri­ves imid­ler­tid best på Sør­lan­det, og sjan­sen for smit­te er der­for størst her. Folke­helse­in­sti­tut­tet har re­gist­rert 119 personer med syk­dom­men Ly­me bor­re­liose så langt i 2017, av dis­se er 71 av til­fel­le­ne fra Ag­der-fyl­ke­ne.

– Det er vik­tig å fjer­ne flåt­ten tid­lig og føl­ge med etter­på. Det van­ligs­te sym­pto­met på bor­re­liasmit­te er ut­slett, men man kan også få and­re sym­pto­mer som for­kjø­lel­se og fe­ber, uten at man får ut­slett, sier Eike­land.

Der­som flåt­ten fjer­nes tid­lig, mins­ker sjan­sen for bor­re­liasmit­te. Det tar van­lig­vis ett til to døgn for en flått å over­fø­re Ly­me Bor­re­liose. Med mis­tan­ke om smit­te er det es­sen­si­elt å opp­søke le­ge.

– Uten be­hand­ling kan bak­te­ri­en an­gri­pe nerve­sys­te­met og gi nevro­bor­re­liose. I tid­lig fase kan de fles­te bli fris­ke med anti­bio­ti­ka. De som ikke får anti­bio­ti­ka kan imid­ler­tid få kro­nis­ke smer­ter, lam­mel­ser el­ler kog­ni­ti­ve vans­ker, sier Eike­land.

VERSTINGEN TBE

Det mer sjeld­ne, men langt far­li­ge­re flått­vi­ru­set TBE opp­da­ges sta­dig på nye om­rå­der langs norske­kys­ten.

I 2015 ble det meldt ni til­fel­ler av TBE i Nor­ge, og i 2016 ble det meldt 12 til­fel­ler. Samt­li­ge ble re­gist­rert i Ag­der­fyl­ke­ne, Tele­mark, Bus­ke­rud og Vest­fold.

Vi­ru­set kan med­føre hjerne­be­ten­nel­se, syns­for­styr­rel­ser og lam­mel­ser, og i ver­ste fall være dø­de­lig.

– I mot­set­ning til Bor­re­liose gir TBE in­gen ut­slett og over­fø­res med en gang, noe som vil si at det ikke hjel­per å fjer­ne flåt­ten tid­lig. Et­ter­som TBE er et vi­rus, og ikke en bak­te­rie slik som bor­re­lia, hjel­per det hel­ler ikke med anti­bio­ti­ka, sier Eike­land.

Selv om det ikke fin­nes en be­hand­ling, fin­nes det imid­ler­tid en vak­si­ne. Eike­land er ty­de­lig i sin an­be­fa­ling:

– Bor du på Sør­lan­det og får mer enn to flått i året, bør du vak­si­ne­re deg. Vak­si­nen har ek­sis­tert i man­ge år, og er trygg og ef­fek­tiv, sier Ran­di Eike­land vi­de­re.

FOTO: NTB SCANPIX

Iføl­ge folke­helse­in­sti­tut­tet ble det meldt 410 til­fel­ler av Ly­me Bor­re­liose i 2016. Det­te er en øk­ning på 88 personer fra 2014 og 154 personer fra 2012.

FOTO: NTB SCANPIX

– Det er vik­tig å fjer­ne flåt­ten tid­lig og føl­ge med etter­på. Det van­ligs­te sym­pto­met på bor­re­liasmit­te er ut­slett, men man kan også få and­re sym­pto­mer som for­kjø­lel­se og fe­ber uten at man får ut­slett, sier Ran­di Eike­land ved Sør­lan­det Syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.