Be­kym­ret over sta­dig øke­en­de fart på sjø­en

Red­nings­sel­ska­pet etter­ly­ser et eget hur­tig­båt­ser­ti­fi­kat i til­legg til båt­fø­rer­prø­ven. Sa­ken har blitt ak­tu­ell etter opp­he­vel­sen av vann­scoo­ter­for­bu­det tid­li­ge­re i år.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

– Far­ten har økt dra­ma­tisk på sjø­en det sis­te ti­året. Vi me­ner det bør inn­fø­res et hur­tig­båt­ser­ti­fi­kat som skal gjel­de for alle hur­tig­kjø­ren­de far­tøy, for­tel­ler Hal­vor Ris­myhr, råd­gi­ver i Red­nings­sel­ska­pet sør.

Han for­kla­rer at opp­he­vin­gen av vann­scoo­ter­for­skrif­ten, sam­men med økt fart på sjø­en blant fri­tids­bå­ter det sis­te ti­året, fø­rer til stør­re krav til fø­rer­ne av de hur­tig­kjø­ren­de far­tøy­ene.

ØNS­KER PRAK­SIS

Red­nings­sel­ska­pet har tid­li­ge­re kri­ti­sert båt­fø­rer­prø­ven for å være for lett. Ris­myhr står fort- satt ved kri­tik­ken.

– Båt­fø­rer­prø­ven er jo bare teori. Man tren­ger ikke å gå om bord i en båt en­gang. Så skal man kun­ne sty­re en båt med 3 x 300 på­hengs­mo­tor og 900 heste­kref­ter? Det går utro­lig fort, sier han, og un­der­stre­ker et sterkt øns­ke om prak­tisk opp­læ­ring i til­legg til den gjel­den­de båt­fø­rer­prø­ven og det etter­lys­te hur­tig­båt­ser­ti­fi­ka­tet.

– Vann­scoo­te­re og små­bå­ter er begge far­tøy med man­ge heste­kref­ter og eks­trem ak­se­le­ra­sjon som må se­es på lik lin­je med hver­and­re.

STØT­TE FRA FLE­RE HOLD

Fro­de Pedersen, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Red­nings­sel­ska­pet, opp­ly­ser at for­sla­get om en ut­vi­del­se av båt­fø­rer­prø­ven med et eget hur­tig­båt­ser­ti­fi­kat ikke er ut­ar­bei­det ennå, men at det skal være klart til etter sommeren.

– Men vi har al­le­re­de frem­met et ut­drag for råd­gi­ven­de or­gan for Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet og Næ­rings­de­par­te­men­tet.

– Vi har tro på for­sla­get. Vi har støt­te fra po­li­ti­ker­ne og vi har støt­te fra vann­scoo­ter­fol­ket. Det er stort. Jeg fø­ler også vi har grei støt­te fra båt­fol­ket, sier han.

Pedersen un­der­stre­ker at Red­nings­sel­ska­pet ikke me­ner at folk ikke skal få lov til å leke seg på sjø­en med høy fart.

– Men pa­ral­lelt som far­ten på sjø­en øker må det fø­res en de­batt som fø­rer til økt sik­ker­het og økt kom­pe­tan­se.

FARTSOVERTREDELSER

Det fin­nes ikke no­en full­god sta­ti­stikk på båt­ulyk­ker og vann­scoo­te­r­ulyk­ker hit­til i år, med­de­ler Gor­don Pet­ter­sen, po­liti­in­spek­tør og leder for Fel­les en­het for etter-

ret­ning, fore­byg­ging og etter­forsk­ning ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Men po­liti­over­be­tjent Mi­riam Staus­land, leder av sjø­tje­nes­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt, med­de­ler at po­liti­bå­ten i Kristiansand har vært borti en del fartsovertredelser så langt i 2017. Eks­akt an­tall har hun ikke til­gjen­ge­lig.

– Men det er ikke tvil om at det er mørke­tall her. Vi har en stor kyst­lin­je og det er umu­lig for oss å være alle ste­der, sier hun.

Hun me­ner at høy fart på sjø­en blant små­bå­ter og vann­scoo­te­re ge­ne­relt er et stort pro­blem.

– Far­ten har økt de sis­te åre­ne, det er det ikke tvil om. Bå­te­ne har ut­vik­let seg og har et mye stør­re farts­po­ten­si­al nå enn tid­li­ge­re. Det er ikke nød­ven­dig­vis ne­ga­tivt, men det kre­ver mye mer av dem som fø­rer bå­ten, sier hun.

Hun me­ner også at re­gel­ver­ket bør re­vi­de­res, spe­si­elt med tan­ke på ser­ti­fi­kat­plikt og farts­be­grens­nin­ger.

FOTO: TORSTEIN ØEN / NICA

De sis­te ti­åre­ne har far­ten økt på sjø­en, både for små­bå­ter og for vann­scoo­ter­ne, kan Red­nings­sel­ska­pet og po­li­ti­et be­kref­te.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Hal­vor Ris­myhr i Red­nings­sel­ska­pet sør for­tel­ler at de øns­ker å gjø­re det vans­ke­li­ge­re å ta båt­fø­rer­prø­ven for å bed­re sik­ker­he­ten på sjø­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.