Vi stil­te føl­gen­de spørs­mål: 1. Har du tatt båt­fø­rer­prø­ven? 2. Hva sy­nes du om en even­tu­ell inn­fø­ring av et hur­tig­båt­ser­ti­fi­kat? 3. Fø­ler du deg trygg på sjø­en i høy fart?

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Isa­bel­le Aa­bel, (29), Fa­ger­holt

Ro­landsjek­te, 10 knop

Ju­lie Ma­ria Jen­sen Storvik,

Kb-sne­k­ke fra 1976, 7 knop på en god dag

– Nei, jeg har ikke lyst til å ta den. Jeg els­ker båt, men jeg vil ikke kjø­re selv. Jeg li­ker best å ob­ser­ve­re.

– Jeg er for det. Jeg tror det er vik­tig så det skjer fær­re ulyk-

Sil­je Mar­grethe Jen­sen,

Kb-sne­k­ke fra 1976, 7 knop på en god dag

– Nei, jeg kjø­rer ikke selv. Jeg er på be­søk hos bro­ren min. Men jeg har lyst til å ta den.

– Jeg er ab­so­lutt po­si­tiv til det. Jeg li­ker ro­li­ge sne­k­ker, og sy­nes det er mye hyg­ge­li­ge­re å kjø­re slik at man ikke skrem­mer fug­le­ne og kjø­rer opp sjø­en.

– Nei, jeg li­ker ikke det. Jeg tri­ves best i ro­lig tem­po. Snekke­li­vet!

Ron­ny An­der­sen (63), Søm

Finn­mas­ter 6000 Off­shore, 35 knop

– Nei. Jeg har vur­dert å gjø­re det, men det er jo ikke på­budt for meg å ta den.

– Det er både og, ten­ker jeg. Folk flest opp­fø­rer seg og bruker for­nuf­ten. Men så er det selv­føl­ge­lig no­en som ikke er like akt­på­gi­ven­de. Men så er det også litt med det at det skal bli enda vans­ke­li­ge­re for folk å skaf­fe seg båt. Det er jeg skep­tisk til. Alle bør få nyte sjø­en.

– Ja, både når jeg kjø­rer selv og når jeg sit­ter på med and­re.

Hå­kon Scheie, (28), Gim­le­kol­len

Aske­lad­den, 9.9 knop jeg har ikke tatt den ennå. Det er mye som skjer for ti­den, men jeg har pla­ner om å ta den.

– Jeg er ne­ga­tiv til det. Det be­gyn­ner å bli for man­ge ser­ti­fi­ka­ter. Man læ­rer seg å kjø­re båt ved å gjø­re det selv. seg.

– Ja, jeg gjør det. Er det mye bøl­ger må man bare til­pas­se

(17), Oslo

(45), Oslo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.