Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk skal bru­ke sam­me mo­bil­bil­lett som Oslo

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELI­SE ØYHOVDEN eli­se.oy­hov­den@fvn.no

Et sam­ar­beid mel­lom Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk (AKT), Ru­ter i Oslo og fle­re and­re bussel­ska­per skal gjø­re det enk­le­re å rei­se kol­lek­tivt i Nor­ge.

Den 16. ok­to­ber kan du las­te ned en bed­re Akt-app. I den nye ap­pen kan du hen­te in­for­ma­sjon fra alle AKTS ru­ter, i hele Ag­der. Da­gens app vi­ser kun in­for­ma­sjon om ru­ter i Kristiansand sen­trum.

I til­legg skal den nye mo­bil­bil­let­ten byg­ge på de sam­me sys­te­me­ne som Ru­ter sin bil­lettapp i Oslo.

– Hvis alle mo­bil­bil­let­te­ne blir enk­le­re og helt like, kan til og med «gam­li­ser» som meg for­stå seg på alle dis­se ap­pe­ne, sier buss­pas­sa­sjer Britt Marie Bru­nes (53).

NYTT SAM­AR­BEID

For­bed­rin­ge­ne i AKTS bil­lett­sys­te­mer er et re­sul­tat av det nye sam­ar­bei­det mel­lom Bra­kar, Ko­lum­bus, Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk, Øst­fold kol­lek­tiv­tra­fikk og Ru­ter. Si­den april i år har de job­bet for å vi­dere­ut­vik­le mo­bil­bil­let­te­ne sine.

– Vi må gjø­re det enda enk­le­re å rei­se kol­lek­tivt. Skal vi lyk­kes med det, så må til­bu­det opp­le­ves som lett å for­stå, opp­ly­ser ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ru­ter, Bernt Rei­tan Jens­sen, i en presse­mel­ding.

Må­let er å til­by en sam­let be­ta­lings­løs­ning, som kan bi­dra til enk­le­re og mer søm­løse buss­rei­ser.

– På sikt vil det­te kun­ne føre til at fle­re be­ta­ler bil­let­te­ne sine med app, og da kom­mer alle for­te­re fram, sier fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-ag­der, Terje Dam­man.

Bussjå­før, Jacob Vol­ker (56), er enig. – Det vil spa­re oss for mye tid, slår han fast.

RUTERS SYS­TE­MER

I sam­ar­bei­det skal sel­ska­pe­nes fel­les kom­pe­tan­se bru­kes til å bed­re kol­lek­tiv­til­bu­det. Her skal go­de ide­er, tje­nes­ter og løs­nin­ger de­les på.

– Ru­ter­bi­lett i Oslo har det nye bak­sys­te­met som res­ten av ap­pe­ne i sam­ar­bei­det skal byg­ge på, sier Mol­vik i AKT.

Han er svært po­si­tiv til den nye løs­nin­gen.

– Ru­ter gjen­nom­fø­rer bru­kertes­ter på man­ge, og det er et vel­prøvd pro­dukt, slår Mor­vik fast.

Det­te kan Jens­sen i ru­ter be­kref­te:

– Ru­ter­bil­lett-ap­pen vår er en av Nor­ges mest bruk­te ap­per.

Til dag­lig kjø­per om lag 70.000 men­nes­ker en Ru­ter-bil­lett via mo­bi­len.

LIKT, MEN ULIKT DESIGN

Bil­lett­løs­nin­gens sys­te­mer skal være like hos alle kol­lek­tiv­til­bu­de­ne i sam­ar­bei­det. Med and­re ord fin­ner du knap­pe­ne du le­ter etter på sam­me sted i alle ap­pe­ne. Li­ke­vel skal de for­skjel­li­ge bussel­ska­pe­ne sine ap­per ha uli­ke far­ger og for­skjel­lig ut­for­ming.

– Vi vil være med på å på­vir­ke hvor­dan ap­pen vår blir se­en­de ut, og de­sig­net vårt for­svin­ner ikke, sier Mor­vik.

Han ser på det­te som star­ten på et stør­re sam­ar­beid på and­re om­rå­der også.

– Ting blir mer og mer flet­tet inn i hver­and­re etter hvert. Alt blir li­ke­re, fast­slår Mor­vik.

I fram­ti­den tror han at reise­plan­leg­ging og kjøp av bil­let­ter blir likt lan­det over.

FOTO: ELI­SE ØYHOVDEN

Nå skal AKTS bil­lettapp bli lik Oslo sin.

FOTO: ELI­SE ØYHOVDEN

Britt Marie Bru­nes (53) be­tal­te buss­bil­let­ten sin kon­tant. Hun kom­mer fra Stav­an­ger, og der er bil­lett­ap­pen an­ner­le­des. – Had­de den vært lik både i Kristiansand og hjem­me, vil­le jeg be­talt med mo­bi­len, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.