Med­lems­fluk­ten fort­set­ter fra kir­ka

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nær­me­re 10.000 personer meld­te seg ut av Den nors­ke kir­ke i førs­te halv­år i år. Det er om­kring 2000 fle­re enn i sam­me pe­rio­de i fjor. 1400 meld­te seg inn.

Tal­le­ne som Da­gen har inn­hen­tet fra Kirke­rå­det, vi­ser at fluk­ten fra Den nors­ke kir­ke fort­set­ter med 9654 ut­mel­del­ser per 30. juni i år. For de en­kel­te bispe­døm­mer er det flest ut­mel­din­ger i Ag­der og Tele­mark, og der­et­ter føl­ger Bjørg­vin og Stav­an­ger.

I ja­nu­ar ved­tok Kirke­mø­tet ny vig­sels­li­tur­gi, som gjør det mu­lig for like­kjøn­ne­de par å gif­te seg i kir­ken. Det kan for­kla­re strøm­men av ut­mel­din­ger på Sør- og Vest­lan­det. Sam­ti­dig kan det også være en for­kla­ring på at kir­ken har hatt dob­belt så man­ge inn­mel­din­ger som sam­me pe­rio­de i fjor.

– Vi vet at kir­kens hold­ning til like­kjøn­net sam­liv og ek­te­skap har vært – og er – en vik­tig sym­bol­sak, som for en del men­nes­ker har ført til ut­mel­ding av kir­ken. Vi har grunn til å tro at en del av dis­se nå øns­ker å til­hø­re Den nors­ke kir­ke og har meldt seg inn igjen, sier pre­ses Hel­ga Haug­land By­fug­li­en til Da­gen.

Hvis tren­den hol­der seg, blir tal­let på ut­mel­del­ser for 2017 la­ve­re enn i fjor. I 2016 var det over 41.000 ut­mel­del­ser, og de fles­te meld­te seg ut de fem sis­te må­ne­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.