Fant hver­and­re i Sa­rons Dal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

In­ger og Hel­ge Gr­an­ly fant både Je­sus og hver­and­re på som­mer­stev­net i Sa­rons Dal.

– Jeg vil an­slå at jeg har del­tatt på 45 av som­mer­stev­ne­ne i Sa­rons Dal, og på ett av dem fant jeg den sto­re kjær­lig­het. Si­den har vi vært her sam­men nes­ten hver enes­te som­mer, sier Hel­ge Gr­an­ly og smi­ler til kona In­ger.

Han var åtte år gam­mel da han i 1967 førs­te gang var i Sa­rons Dal på som­mer­stev­ne sam­men med for­eld­re­ne sine. Da han 12 år se­ne­re dro dit ale­ne sam­men med en ka­me­rat, fikk de til­delt en av de sis­te le­di­ge telt­plas­se­ne i ut­kant­en av cam­ping­om­rå­det.

Så vis­te det seg at det i nabo­tel­tet var no­en jevn­ald­ren­de jen­ter, og at In­ger var en av dem.

RAS­KE MED å GIF­TE SEG

– Vi traff alt­så hver­and­re på som­mer­stev­net i 1979, gif­tet oss i 1980 og fikk vårt førs­te barn i 1981, så alt gikk rik­tig for seg, smi­ler Hel- ge Gr­an­ly.

58-årin­gen er opp­rin­ne­lig fra Mjøn­da­len i Bus­ke­rud, men bor i dag sam­men med kona på hen­nes hjem­sted i Vå­ler i Øst­fold.

– Vi er ak­ti­ve i me­nig­hets­ar­beid i Mi­sjons­hu­set i Moss, men det år­li­ge som­mer­stev­net i Sa­rons Dal vil vi helst ikke gå glipp av, sier Hel­ge Gr­an­ly.

– Ar­bei­det mitt som hjelpe­plei­er på syke­hus har gjort det ut­ford­ren­de å få det til å pas­se med fe­rie, men stort sett har vi klart å få til et år­lig be­søk til Kvinesdal, sier In­ger Gr­an­ly.

Hun had­de ald­ri vært i Sa­rons Dal tid­li­ge­re, da hun i 1979 reis­te dit sam­men med no­en venn­in­ner.

Fram til ek­te­pa­rets to søn­ner kom i ten­åre­ne, var også de med på som­mer­stev­net.

De førs­te åre­ne bod­de de i telt un­der stevne­uka, avan­ser­te så til cam­ping­vogn og de sis­te åre­ne har pa­ret book­et plass på ho­tell un­der som­mer­stev­net.

– I vår al­der kan vi unne oss litt stør­re kom­fort un­der stev­net. El­lers tror jeg be­stemt vi kom­mer til­ba­ke hit nes­te år også, sier In­ger Gr­an­ly.

GLAD FOLK TRI­VES

– Det var­mer å se at man­ge kom­mer igjen år etter år. Det be­tyr at vi har lyk­kes med må­ten vi gjør ting på, sier stevne­le­der Sten Sø­ren­sen.

Han an­slår at ho­ved­tyng­den av de som be­sø­ker Sa­rons Dal er fra om­rå­det mel­lom Arendal og Stav­an­ger, men at det også kom­mer en­kel­te lang­veis­fra som Nord Nor­ge og Dan­mark.

– På 60- og 70-tal­let var Sa­rons Dal nes­ten ale­ne om å ar­ran­ge­re fri­kir­ke­li­ge stev­ner, mens det i dag er svært man­ge til­sva­ren­de ar­ran­ge­men­ter.

– For 15 år si­den var som­mer­stev­net i Sa­rons Dal i en kri­tisk fase. Gjen­nom­snitt­al­de­ren på stevne­del­ta­ker­ne had­de økt år for år, og det var be­hov for for­ny­el­se for å få med fle­re yng­re. Det ble da be­stemt at det skul­le sat­ses ak­tivt på til­bu­det til barn, og un­der de sis­te stev­ne­ne har opp mot 1000 barn og unge del­tatt på ak- ti­vi­tets­til­bu­de­ne som vi har kalt Pla­ne­te­ne, sier Sten Sø­ren­sen.

2000 HVER DAG

Han an­slår at det hver dag un­der det drøye uke lan­ge som­mer­stev­net i Sa­rons Dal har vært inn­om 2000 personer, og at to­talt 7000 for­skjel­li­ge personer har be­søkt dem en el­ler fle­re da­ger.

Det førs­te som­mer­stev­net i Sa­rons Dal ble ar­ran­gert i 1964, og året etter ble Tro­ens Be­vis Ver­dens Evan­ge­li­se­ring etab­lert. Det hele star­tet imid­ler­tid i 1960, da Aril Edvardsen fikk sitt kall om at hans livs­gjer­ning skul­le være en ver­dens­vid evan­ge­li­se­ring gjen­nom inn­fød­te evan­ge­lis­ter.

Si­den star­ten har, iføl­ge Tro­ens Be­vis egne ut­sagn, seks mil­lio­ner men­nes­ker gjen­nom­ført or­ga­ni­sa­sjo­nens brev­kurs og 400 mil­lio­ner men­nes­ker i ara­bis­ke land har i dag mu­lig­he­ten til å ta ned tv-sen­din­ge­ne som fi­nan­sie­res og sen­des fra Sa­rons dal.

FOTO: JACOB BUCHARD

Som­mer­stev­net i Sa­rons Dal har all­tid vært et av årets høyde­punk­ter for ek­te­pa­ret In­ger og Hel­ge Gr­an­ly.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.