28-åring sik­tet for grov vold mot mann i 50-åre­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU CHRISTINA ØSTTVEIT

En mann i 50-åre­ne er inn­lagt på syke­hu­set i Kristiansand etter en volds­epi­so­de i Vennesla natt til fre­dag. En 28 år gam­mel mann er sik­tet.

Volds­hen­del­sen skal ha skjedd i et bo­lig­felt på Vike­land i Vennesla like før klok­ka 01 natt til fre­dag.

Vennesla-lens­mann John To­mas Hom­me sier til Fædre­lands­ven­nen at fle­re personer skal ha vært in­volvert, men po­li­ti­et had­de tid­lig én navn­gitt mis­tenkt.

Fre­dag for­mid­dag ble en 28 år gam­mel mann på­gre­pet og sik­tet for grov kroppskren­kel­se.

– Han har et pe­ri­fert for­hold til bo­li­gen hvor det­te skal ha skjedd. Han sit­ter nå i ar­res­ten. Vi har fore­lø­pig ikke tatt stil­ling til om han vil bli be­gjært va­re­tekts­fengs­let, sier Hom­me.

Hom­me opp­ly­ser at po­li­ti­et le­ter etter en an­nen per­son som også er mis­tenkt. Ved 14-ti­den fre­dag er ved­kom­men­de frem­de­les ikke fun­net.

Den ska­de­de man­nen i 50-åre­ne ble av­hørt av po­li­ti­et på syke­hu­set fre­dag. Man­nen har på­dratt seg hode­ska­der, opp­ly­ser Hom­me.

– Han har gitt en for­kla­ring som stem­mer over­ens med det and­re vit­ner har for­klart, sier Hom­me.

Oms­ten­dig­he­te­ne er frem­de­les noe ukla­re. Iføl­ge Hom­me har den sik­te­de 28-årin­gen og man­nen i 50-åre­ne for­klart at det ble slått med uli­ke gjen­stan­der.

– Det har vært en kon­flikt som har ut­løst volds­epi­so­den. For po­li­ti­et er det noe uklart hva slags type gjen­stan­der som er brukt, sier Hom­me.

Hvor­dan man­nen stil­ler seg til sik­tel­sen er ukjent. Man­nen vil bli av­hørt på nytt fre­dag etter­mid­dag.

Iføl­ge Hom­me er det in­gen fa­mi­lie­re­la­sjon mel­lom den for­nær­me­de og den sik­te­de 28-årin­gen.

Man­nen i 50-åre­ne som er inn­lagt på syke­hus bor i bo­li­gen hvor volds­ut­øvel­sen fant sted.

Po­li­ti­et ble vars­let om hen­del­sen klok­ka 00.50 natt til fre­dag. Både po­li­ti og am­bu­lan­se ryk­ket ut til ste­det.

– På ste­det kun­ne vi kon­sta­te­re at det var én ska­det per­son, og for­nær­me­de har blitt kjørt til akutt­mot­ta­ket til ob­ser­va­sjon, sa Lars Hy­berg, ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen fre­dag mor­gen.

ANETTE LARSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.