Vekst i Ork­la tross økte rå­vare­pri­ser og svak kro­ne

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ork­la økte drifts­inn­tek­te­ne med 4 pro­sent og le­ver­te også et for­bed­ret re­sul­tat i and­re kvar­tal sam­men­lig­net med til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor.

– Vi opp­lev­de i kvar­ta­let økte rå­vare­pri­ser på kjøtt og mei­eri­pro­duk­ter i EU, i til­legg til sva­ke­re krone­ut­vik­ling i Nor­ge og Sve­ri­ge. Vårt mål er å kom­pen­se­re for det­te med økte pri­ser på våre fer­dig­pro­duk­ter, men ef­fek­ten av pris­øk­nin­ge­ne kom­mer til å bli noe tids­for­skjø­vet. I til­legg vil vi fort­set­te å ef­fek­ti­vi­se­re egen virk­som­het, sier kon­sern­sjef Peter A. Ruzicka.

Drifts­inn­tek­te­ne økte fra 9.433 mil­lio­ner kro­ner til 9.771 mil­lio­ner, mens det jus­ter­te drifts­re­sul­ta­tet voks­te med 31 mil­lio­ner til 1.025 mil­lio­ner kro­ner. Også re­sul­tat før skatt ble for­bed­ret, og end­te på 967 mil­lio­ner kro­ner.

Ork­la ble 10. juli enig med Norsk Hydro om et salg av sin an­del av alu­mi­ni­ums­sel­ska­pet Sa­pa. Iføl­ge Ork­la er par­te­ne eni­ge om en kjøpe­sum som verd­set­ter Sa­pa til to­talt 27 mil­li­ar­der kro­ner. Or­kla­sty­ret fore­slår nå et eks­tra­or­di­nært ut­byt­te på 5 kro­ner per ak­sje.

– Med sal­get av Sa­pa vil Ork­la ha en me­get so­lid fi­nan­si­ell platt­form som gir grunn­lag for både fort­satt vekst og god ut­bytte­ka­pa­si­tet. I tråd med Or­klas strategi for ka­pi­tal­al­lo­ke­ring er første­prio­ri­tet å styr­ke merke­vare­om­rå­det gjen­nom opp­kjøp og in­ves­te­rin­ger i ek­sis­te­ren­de virk­som­het, sier Ruzicka.

Re­sul­ta­tet fra til­knyt­te­de sel­ska­per på 115 mil­lio­ner kro­ner skyl­des i ho­ved­sak ma­ling­fab­rik­ken Jo­tun. Sva­ke­re mar­ke­der in­nen ship­ping og off­shore har på sin side på­vir­ket Jo­tun ne­ga­tivt. Sam­ti­dig før­te økte kraft­pri­ser og økt pro­duk­sjons­vo­lum til at Hydro Pow­er for­bed­ret drifts­re­sul­ta­tet med 26 mil­lio­ner kro­ner til 79 mil­lio­ner for­ri­ge kvar­tal.

FOTO: NTB SCANPIX

Kon­sern­sjef i Ork­la, Peter Ar­ne Ruzicka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.