Stat­oil får to nye lete­li­sen­ser i ha­vet uten­for Su­ri­nam

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Stat­oil har un­der­skre­vet av­ta­ler som sik­rer olje­gi­gan­ten to lete­li­sen­ser i Guya­na-bas­sen­get uten­for Su­ri­nam i Sør-ame­ri­ka.

I den ene blok­ken, blokk 59, har Stat­oil, ope­ra­tø­ren Exxon­mo­bil og Hess fått til­delt ei­er­an­de­ler på 33,33 pro­sent hver. I blokk 60 er det Stat­oil som er ope­ra­tør, med en an­del på 100 pro­sent.

Iføl­ge Stat­oil ble li­sen­se­ne til­delt gjen­nom Su­ri­nams så­kal­te åpne dørs politikk, og pro­duk­sjons­de­lings­av­ta­ler er for­hand­let fram med det na­sjo­na­le olje­sel­ska­pet Staat­so­lie Maatschappi­ij Su­ri­name N.V.

– Dis­se til­de­lin­ge­ne fø­rer til at Stat­oils le­te­po­si­sjon i ha­vet uten­for Su­ri­nam blir yt­ter­li­ge­re styr­ket. Det­te er et uut­fors­ket om­rå­de med høyt po­ten­si­al, som føl­ger en trend med ny­li­ge funn. Det­te er i tråd med vår glo­ba­le lete­stra­te­gi, som in­ne­bæ­rer å gå tid­lig inn i bas­sen­ger med høyt le­te­po­ten­si­al, sier Stat­oils lete­di­rek­tør for den sør­li­ge halv­kule, Nick Ma­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.