756.000.000

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

ble Nor­ges han­dels­un­der­skudd i juni, til tross for eks­port­vekst. Sist gang må­neds­sta­ti­stik­ken vis­te un­der­skudd, var i de­sem­ber 1998. Im­por­ten av va­rer i juni var på 67,0 mil­li­ar­der kro­ner, mens eks­por­ten end­te på 66,3 mil­li­ar­der, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB). Spe­si­elt øker im­por­ten av va­rer, som ut­gjor­de 13,2 mil­li­ar­der kro­ner mer enn i sam­me må­ned i fjor. Iføl­ge SSB skyl­des øk­nin­gen sterk opp­gang i no­en få vare­grup­per, da spe­si­elt kon­struk­sjo­ner til olje­platt­for­mer og fly. – Eks­por­ten gikk også en del opp, med 5,9 mil­li­ar­der kro­ner. Det­te skyl­des økt eks­port av rå­olje, na­tur­gass og fast­lands­va­rer. Opp­sum­mert ga det­te li­ke­vel et han­dels­un­der­skudd i juni, skri­ver SSB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.