Kan vi sto­le på tal­le­ne?

Faedrelandsvennen - - MENING - HEL­GA FEIRING

Det må gjø­res noe med usann­he­ten om at flyt­ting av con­tai­ner­ter­mi­na­len til Kongs­gård-vi­ge vil ska­pe man­ge nye ar­beids­plas­ser.

●● Fle­re ste­der har jeg sett an­tal­let nye ar­beids­plas­ser an­gitt som «man­ge tu­sen». På so­sia­le medi­er og and­re fora hvor sa­ken dis­ku­te­res, er nye ar­beids­plas­ser blitt et av ho­ved­ar­gu­men­te­ne for til­hen­ger­ne av flytte­pla­ne­ne som ut­re­des i dis­se da­ger. Ett tall som går igjen er 12.000 ar­beids­plas­ser! Ær­lig talt, det må da være no­en der ute som ikke li­der av dy­skal­kuli, og som ev­ner å se gal­ska­pen i sli­ke tall som ukri­tisk pre­sen­te­res som en sann­het. Ar­beids­plas­ser er helt klart vik­tig. Det be­tyr inn­tekt som igjen sik­rer deg og din fa­mi­lie mat på bor­det og er vik­tig for selv­fø­lel­sen. Kjøpe­kraf­ten er for man­ge vik­ti­ge­re enn for­hol­det til ek­te­fel­len. Er det Mas­lows be­hovs­py­ra­mi­de iblan­det hver­mann­sens ge­ne­rel­le frykt

for tall som gjør ut­sla­get? Flytte­kost­na­de­ne er enor­me – spe­si­elt med tan­ke på be­ho­vet for jern­bane­til­knyt­ning, kost­nads­be­reg­net til 2-3 mil­li­ar­der, for å opp­fyl­le Pa­ris­av­ta­len om å over­fø­re 30 % av vare­trans­por­ten til kjøl og bane in­nen 2030. Sjong­le­ring og ukri­tisk bruk av tall i sta­ti­stik­kens tje­nes­te og simsa­labim så er alle inn­ven­din­ge­ne mot pla­ne­ne om å flyt­te con­tai­ner­ne til Kongs­gårdVi­ge glemt og fo­ku­set snudd over på noe po­si­tivt.

Hav­na skal jo bare fort­set­te sin van­li­ge drift. Sam­ti­dig leg­ges det ube­visst opp til økt kon­kur­ran­se mel­lom hav­ne­ne i Ag­der og hav­ner i nær­lig­gen­de re­gio­ner, ved at en funk­sjons­for­de­ling mel­lom de ek­sis­te­ren­de hav­ne­ne ikke har vært ut­re­det. Alle kan ikke vin­ne den­ne in­ter­ne kon­kur­ran­sen. No­en må nød­ven­dig­vis tape. I et slikt in­ternt, kon­kur­re­ren­de mar­ked ser en sjel­den en re­ell vekst, og hva blir da grunn­la­get for økt sys­sel­set­ting i hav­ne­re­la­tert virk­som­het? Et tog kan er­stat­te 70 laste­bi­ler mht frakt av con­tai­ne­re. Ski­pe­ne grei­er seg med svært få be­set­nings­med­lem­mer om bord. Hånd­te­rin­gen av gods blir mer og mer ra­sjo­nell og auto­ma­ti­sert. Så hvor vil be­ho­vet for tu­sen­vis av nye ar­beids­plas­ser bli ge­ne­rert? Hav­na i Kongs­gård-vi­ge skal i til­legg kjem­pe om høy­ere mar­keds­an­de­ler uten di­rek­te til­knyt­ning til jernbane og med en in­ves­te­rings­vil­je som gjør dem sår­ba­re for kon­junk­tur­end­rin­ger og sving­nin­ger i mar­ke­det.

Jeg får ster­ke as­so­sia­sjo­ner til «Kei­se­rens nye klær» – i stort for­mat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.