Ver­dens­fre­den

Faedrelandsvennen - - MENING - SVER­RE LARSEN, Kristiansand

Ange­la Mer­kel er kan­skje den ver­dens­le­de­ren som ster­kest står for fred og ro in­nen na­sjo­ner og mel­lom na­sjo­ner.

●● Det er bed­re med fred enn med krig. Da den 2. ver­dens­krig var over, gråt folk av gle­de da fre­den kom. Det vik­tigs­te for folk er at man ikke kri­ger, men at man le­ver i fred og for­dra­ge­lig­het.

Det på­går sta­dig en ut­veks­ling av in­for­ma­sjon mel­lom le­der­ne i ver­den. Det gjel­der å fin­ne no­en løs­nin­ger in­nen og mel­lom land som folk og or­ga­ni­sa­sjo­ner kan god­ta og etter­leve. Det vik­tigs­te i dag er å kun­ne en­gelsk, og det gir oss til­gang til hele ver­den. Men le­der­ne i uli­ke land, må bru­ke stra­te­gi­er som bi­drar til sta­bi­li­tet i øko­no­mi­en for lan­det og som sik­rer at man får le­ve­li­ge folk i na­sjo­ner. Det er nok av de­mon­stra­sjo­ner og pro­tes­ter i dag, og det be­tyr at man ikke har fun­net løs­nin­ger på alle ni­vå­er i et land som man kan si seg for­nøyd med.

Ange­la Mer­kel er nok den le­de­ren som har mest å si i hele Euro­pa. Det er vik­tig å lyt­te til Tysk­land, og gjø­re som Mer­kel fore­skri­ver. Han er flink, be­ga­vet, in­tel­li­gent og har noe in­for­ma­sjon å ut­veks­le. Land må ut­veks­le va­rer og tje­nes­ter, ka­pi­tal og ar­beids­kraft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.