Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken fa­mi­lie til­hø­rer løve­tann?

2. Hvem lå 13 uker på top­pen av VG lis­ta med ”I Love You Becau­se” i 1964?

3. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 29 og for­kor­tes Cu?

4. Hvem skrev ro­ma­nen som fil­men ”Ani­mal Farm” er ba­sert på?

5. Hvil­ke to idretts­gre­ner for­bin­der du med Bjørg Eva Jen­sen?

6. Hvis man skal dek­ke til et mål­tid hvor det bare skal spi­ses sup­pe, hvor skal skje­en lig­ge da, i føl­ge eti­ket­ten?

7. Hvor hers­ket Clau­di­us?

8. Hva het den nors­ke bi­len som skin­nen­de og ele­gant sus­te rundt på vei­ene i Tele­mark i 1956?

9. I hvil­ket Shake­spea­re-styk­ke dre­per ho­ved­per­sonen sin hus­tru, Des­de­mo­na?

10. Hvor gam­mel ble Wolf­gang Ama­deus Mo­zart?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.