Her skal de kla­re seg uten bil

By­del Bjørn­da­len har vært plan­lagt i 15 år. Nå skal «lan­dets dy­res­te eple­hage» bli 500 miljø­venn­li­ge bo­li­ger.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

De­lings­øko­no­mi er et stikk­ord i den nye by­de­len Bjørn­da­len, som har salgs­start til høs­ten. Bil­de­ling og elsyk­ler er høy­ak­tu­elt. Nå skal «lan­dets dy­res­te eple­hage» bli 500 miljø­venn­li­ge bo­li­ger.

– Skal alle ha to bi­ler hver, el­ler skal vi dele? Vi had­de likt om det ble fær­rest mu­lig bi­ler her, men de som kjø­per får be­stem­me selv, sier pro­sjekt­le­der Stå­le Stun­dal fra Skans­ka Eien­doms­ut­vik­ling.

Bo­li­gen­tre­pre­nø­ren har kjøpt den ge­dig­ne eple­ha­gen i Bjørn­da­len for svim­len­de sum­mer, og nå står inn­høs­tin­gen for dø­ren.

I sep­tem­ber/ok­to­ber star­ter nem­lig sal­get av Frem­ti­dens by­del i Kris­tian­sand, og bygge­start for de førs­te 58 bo­en­he­te­ne er plan­lagt førs­te kvar­tal nes­te år.

– MINDRE BEHOV FOR BIL

Bjørn­da­len har hatt høy­es­te prio­ri­tet i kom­mu­nens bo­lig­pro­gram. År­sa­ken er guns­tig be­lig­gen­het nær byen og UIA, og me­get god buss- og syk­kel­for­bin­del­se.

– Når folk bor by­nært har de mye mindre behov for å bru­ke pri­vat­bil, det vi­ser reise­vane­un­der­sø­kel­ser fra Trans­port­øko­no­misk in­sti­tutt. I Kvad­ra­tu­ren og om­rå­de­ne rundt kan over 50 pro­sent av rei­se­ne skje ved syk­kel el­ler gan­ge, mens bor man litt mer pe­ri­fert er an­de­len 20 pro­sent. Det­te gir stor ef­fekt, og er en vik­tig grunn til at det­te om­rå­det blir prio­ri­tert, opp­ly­ser Erik Sands­mark, pro­sjekt­le­der for Frem­ti­dens by­del i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Hver dag er det 366 buss­av­gan­ger som pas­se­rer Bjørn­da­len, to­talt i beg­ge ret­nin­ger. Det tar sju mi­nut­ter å syk­le, kan­skje fem mi­nut­ter når syk­kel­eks­press­vei­en er bygd ut, nev­ner Stå­le Stun­dal.

De­lings­øko­no­mi er et stikk­ord i den nye by­de­len. Bil­de­ling er høy- ak­tu­elt, det sam­me med elsyk­ler. Fel­les syk­kel­verk­sted er plan­lagt i førs­te bygge­trinn, blant an­net.

De som vil ha egen bil, kjø­per par­ke­rings­plass un­der bak­ken.

NES­TEN BARE LEILIGHETER

I 2014 ble Fram­ti­dens by­del Bjørn­da­len god­kjent som pi­lot­pro­sjekt av Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet.

Det be­tyr at klima­gass­ut­slip­pe­ne fra det­te om­rå­det skal være halv­par­ten av til­sva­ren­de om­rå­der i Kris­tian­sand, en sta­tus som ut­lø­ser øko­no­misk støt­te fra Hus­ban­ken.

Høy grad av for­tet­ting er også

klima­venn­lig. Det byg­ges stort sett leiligheter, og bare 10–15 pro­sent rekke­hus. Be­boer­ne har fel­les tak­ter­ras­ser og park mel­lom be­byg­gel­sen.

– Du får en hage som and­re stel­ler for deg, og kan bru­ke ti­den på bar­na el­ler and­re ting, sier ei­en­doms­meg­ler Ma­ri­ann Tho­mas­sen fra Sørme­g­le­ren.

1,9 MILL. OG OPPOVER

Førs­te bygge­trinn blir lig­gen­de som en støy­skjerm mot E 18 og be­står av 58 leiligheter på 40 til 80 kvad­rat­me­ter. I førs­te eta­sje kom­mer by­ens størs­te Re­ma 1000-bu­tikk.

Ut­byg­ger sat­ser på en bredt sam­men­satt be­boer­grup­pe. Pri­se­ne star­ter på 1,9 mil­lio­ner kro­ner, og kvad­rat­me­ter­pri­sen rundt 48.000 kro­ner i snitt. Til sam­men­lig­ning kos­tet Ka­nal­by­ens bo­li­ger 60.000.

Bjørn­da­len skal være et ut­stil­lings­vin­du for klima­venn­li­ge løs­nin­ger, og kob­les til fjern­varme­net­tet.

Bo­li­ge­ne får mi­ni­mum pas­siv­hus­stan­dard, og det skal byg­ges noen så­kal­te pluss­hus, som av­gir ener­gi. Sol­celle­pa­ne­ler inn­felt i fa­sa­den skal sør­ge for det.

Be­byg­gel­sen blir på opp­til sju eta­sjer, men de fles­te blok­ke­ne tre til fire eta­sjer. Entre­pre­nø­ren ser for seg å ut­vik­le om­rå­det over en pe­rio­de på åtte til 12 år.

Et­ter­hvert kom­mer også pri­vat barne­hage med 60 plas­ser i om­rå­det.

BEHOLDER NOEN EPLETRÆR

– Det man egent­lig gjør er å åpne et tid­li­ge­re pri­vat om­rå­de for all­menn­he­ten. Sli­ke om­rå­der skal ik­ke bare være fine å se på, de må tas i bruk, på­pe­ker pro­sjekt­le­der Yng­ve Slet­ten fra Skans­ka Entre­pre­nør.

Bygge­om­rå­det be­står av to ei­en­dom­mer på 51 og 60 mål.

Den øst­li­ge ei­en­dom­men, som har til­hørt Lands­verk-fa­mi­li­en, ble i fjor inn­løst av Skans­ka for 103 mil­lio­ner kro­ner. De har også av­ta­le med Byg­land-fa­mi­li­en, som ei­er nabo­ei­en­dom­men mot vest.

Her kjø­pes grunn­ei­er ut i takt med ut­byg­gin­gen. Det sto­re regne­styk­ket går opp når man an­tar at pro­sjek­tet har en mar­keds­ver­di tett på to mil­li­ar­der kro­ner

Det la­ges en sti­for­bin­del­se opp til Vol­le­van­net, med bade­mu­lig­he­ter. Eple­ha­gen for­svin­ner, men ik­ke alle eple­trær­ne.

– Histo­ri­en om eple­går­den skal gå som en rød tråd i utom­hus­pla­nen, fram­hol­der Stå­le Stun­dal.

De bes­te trær­ne be­va­res og plan­tes i en ny, fel­les hage bak Bjørn­dal gård. Her blir det også ko­loni­hage for be­boer­ne.

Lands­verk-fa­mi­li­en beholder Bjørn­dal gård med ho­ved­hus, kår­bo­lig og låve, og fort­set­ter med ut­leie av fest­lo­ka­ler.

ILLUSTRASJON: FX3D

By­del Bjørn­da­len vil be­stå av sto­re par­kog grønt­area­ler. Det­te er ut­sik­ten inn­over i by­de­len.

ILLUSTRASJON: FX3D

Slik blir ny be­byg­gel­se lig­gen­de sen­tralt til venst­re i bil­det, i en tarm ned mot E 18. Bygge­start er plan­lagt førs­te kvar­tal nes­te år.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

De står på ta­ket av det nye salgs­kon­to­ret in­nerst i Bjørn­da­len. Nær­mest pro­sjekt­le­der Stå­le Stun­dal fra Skans­ka Eien­doms­ut­vik­ling, vi­de­re pro­sjekt­le­der Yng­ve Slet­ten fra Skans­ka Entre­pre­nør, ei­en­doms­meg­ler Ma­ri­ann Tho­mas­sen og byrå­le­der Hel­ge Ljos­dal fra Folk Kom­mu­ni­ka­sjon.

ILLUSTRASJON: FX3D

Det­te er førs­te bygge­trinn, nær­mest E 18. I førs­te eta­sje kom­mer 1500 kvad­rat­me­ter Re­ma 1000-bu­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.