Mo­tor­fest i Ose

Når coun­try­fes­ti­va­len for­svin­ner fra Ose til Ev­je, hva gjør de sju fast­bo­en­de i det ves­le tett­ste­det da? Jo, ska­per suk­sess med Ose Mo­tor­fes­ti­val!

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Fle­re tu­sen la tu­ren til Ose Mo­tor­fes­ti­val i hel­ga. Der sto kon­ser­ter, fly, brann­bi­ler og snø­scoo­te­re på me­ny­en.

– Jeg tror det var 1500 inn­om her fre­dag på ut­stil­ling og fes­ten med Va­ze­li­na og Sor­dal fre­dag. Det blir vel minst like man­ge i dag, smil­te med­ar­ran­gør av Ose Mo­tor­fes­ti­val, Sig­ne Røinås, lør­dag etter­mid­dag mens Southern Girls og Pop­na­gel had­de lyd­sjekk, fly­ene fres­te i luf­ta og speed­bå­te­ne fikk Åraks­fjor­den til å gå hvit.

Det var da Knut Wil­liam Byg­land fant ut at han hel­ler vil­le prø­ve å ha coun­try­fes­ti­va­len på Ev­je at det smug seg en smu­le for­tvi­lel­se ned­over den ves­le bygde­byen Ose.

Den er stil­le som kirke­går­den len­ger nord om vin­te­ren, men har all­tid hatt en egen evne til å lage til fes­ti­va­ler og mye moro på Ose om som­re­ne.

«La oss lage til en mo­tor­fes­ti­val! En fes­ti­val der alt som har mo­tor kan kom­me. Vi har fjor­den og vi har fly­stri­pe på jor­det ved cam­pen», sa Dreng Ose.

«Ja, la oss gjø­re det», sa Sig­ne Røinås, som også dri­ver Ose Tu­rist­heim.

MANGFOLD

– Vi var vel­dig spen­te da vi sat­te i gang. Det­te er jo helt nytt, men både pub­li­kum og ut­stil­le­re og fly og bå­ter strøm­mer jo til, sier Dreng Ose, med­ar­ran­gø­ren til Sig­ne Røinås.

– Hvor­dan er det å være på mo­tor­fes­ti­val? Fædre­lands­ven­nen hum­pet av går­de ned­over gress­cam­pen i en Dod­ge Pow­er Wa­gon brann­bil 1962-mo­dell. Ung­dom­me­ne i bi­len had­de ak­ku­rat prøvd seg på en tur opp klei­va til Rei­års­vatn, men kjør­te seg fast.

– Vi ble red­da av en Hum­mer som fikk dratt oss løs, smil­te Ei­nar Brands­dal. Gjen­gen fra Ev­je og Horn­nes som nøt det sto­re kjøre­tøy­et, nøt fes­ti­va­len like mye.

– Her er mangfold, smil­te Tor­bjørg Rys­stad i fram­se­tet sam­men med kjæ­res­ten Gau­te Hov­stad ved si­den av Ei­nar. I bak­se­tet tro­net Fred­rik Bjærum, like glad for å se så man­ge ar­ti­ge mo­tor­kjøre­tøy og tref­fe så man­ge kjen­te med fel­les in­ter­es­ser.

FLYSHOW

For 30 år si­den var det et stort fly­mil­jø på Ose med man­ge fly på den lan­ge gresstri­pa ved Rei­års­fos­sen cam­ping. I hel­gen var det som å være til­ba­ke med drøyt ti fly på plass.

Man­ge av de frem­møt­te fikk seg tu­rer i he­li­kop­ter, sjø­fly, mikro­fly og i fly­et som vir­ke­lig trakk pub­li­kum – en Boeing Ste­ar­man fra 1942.

Pilot Mag­ne Sol­berg, som også flyr Boeing – en 737 – for SAS i job­ben, kos­te seg på Ose der han let­tet og tok av på man­ge 2000-kro­ners tu­rer med én pas­sa­sjer om­bord.

– Det­te fly­et, som ble brukt som sko­le- og re­ko­gno­se­rings­fly un­der and­re ver­dens­krig, er helt fan­tas­tisk å fly. Du kan fly i så lave has­tig­he­ter som 80 kilo­me­ter i ti­men, og det å lan­de på ei gresslet­te med det­te, er som å set­te en varm kniv i smør, sa han.

Fly­et hans og tre and­re ve­te­ran­fly er sam­let un­der vig­net­ten fly­in­gaces.no og hol­der til på No­tod­den.

Snø­scoo­ter­kjø­ring over Åraks­fjor­den og ra­cer­båtopp­vis­ning av­slut­tet opp­le­vel­se­ne for sto­re og små lør­da­gen.

– Folk fra ind­re byg­der be­hø­ver ik­ke vann­scoo­ter, hum­ret en inn­født blant pub­li­kum, mens man- ge bare måp­te over at snø­scoo­ter og fø­rer ik­ke gikk til bunns.

Da vi tok far­vel med de to lyk­ke­li­ge ar­ran­gø­re­ne, stem­te ban­de­ne Southern Girls og Pop­na­gel opp til lyd­sjekk og dans.

– Jo, det­te er bra. Det blir helt sik­kert mo­tor­fes­ti­val på Ose nes­te år også, smil­te Sig­ne Røinås og Dreng Ose.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Selv­sagt er det am­cars i masse­vis på mo­tor­fes­ti­val. Her en sli­ten Mercury med en in­ter­es­sant his­to­rie.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Pilot Mag­ne Sol­berg og hans 75 år gam­le Boeing Ste­ar­man PT 17 bød på 10 mi­nut­ters fly­tu­rer til 2000 kro­ner. Folk sto i kø for den opp­le­vel­sen. Luft­opp­vis­ning vis­te han også.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Gøy med 55 år gam­mel brann­bil på mo­tor­fes­ti­val sy­nes den­ne gjen­gen fra Ev­je og Horn­nes. Fra v bil­ei­er Gau­te Hov­stad, Fred­rik Bjærum, Ei­nar Brands­dal og Tor­bjørg Rys­stad.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Kvin­dø­ler med sto­re bi­ler. Fra v Tom­my Kirk­hus med split­ter ny Mer­ce­des 2658 og Joar Aamodt med en Kemwood W900 fra «90-tal­let».

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Mc-sports­klub­ben En­duro fra Kris­tian­sand hop­pet over bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.