Fle­re bå­ter har gått på umer­ket skjær

Et­ter at den lo­ka­le mer­kin­gen av skjæ­ret for­svant i vin­ter, har man­ge bå­ter fått et ublidt møte med grun­na. Lo­kal­be­folk­nin­gen fryk­ter al­vor­li­ge ulyk­ker.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

Et­ter at den lo­ka­le mer­kin­gen av skjæ­ret for­svant i vin­ter, har man­ge bå­ter fått et ublidt møte med grun­na uten­for Flek­ker­øy.

Hen­rik Bar­stad had­de kom­met opp på hyt­ta på Flek­ker­øy da han så en båt lig­ge på et skjær. And­re kom til for å hjel­pe, men bå­ten lå sta­bilt og ven­tet på Red­nings­sel­ska­pet. Bar­stad tar opp te­le­fo­nen og fil­mer. Like før red­nings­skøy­ta an­kom­mer, slår sto­re bøl­ger inn fra danske­bå­ten.

– Da be­gyn­te bå­ten å ro­te­re rundt på skjæ­ret, og det så dra­ma­tisk ut, sier Bjørn­stad.

Mens han for­tel­ler det­te til Fædre­lands­ven­nen fre­dag kveld, tref­fer en båt det sam­me skjæ­ret, men kom­mer seg greit vi­de­re. Iføl­ge fast­bo­en­de Bjørn Ler­dal er det­te slett ik­ke de enes­te bå­te­ne som har truf­fet den­ne grun­na i år.

– Vi har ob­ser­vert to på­kjørs­ler, men det har vært fle­re som har gått på de sis­te da­ge­ne. Her må Kyst­ver­ket få mer­ket skjæ­ret skik­ke­lig, sier Ler­dal.

FRYK­TER AL­VOR­LI­GE ULYK­KER

Ler­dal sier det­te er en led man­ge tar på vei inn til Flek­ker­øy, og at man­ge na­tur­lig leg­ger seg midt i fjor­den, og der­med kan tref­fe grun­nen.

– Det er helt lo­gisk å leg­ge bå­ten der, men da kjø­rer du rett på skjæ­ret. Vi som bor her er red­de for at en båt skal kom­me i stor fart og tref­fe grun­nen på natte­tid, sier Ler­dal.

HAR VÆRT MER­KET

Skjæ­ret lig­ger i inn­sei­lin­gen mot Pau­len, og har i man­ge år vært mer­ket med en sta­ke satt opp av Flek­ker­øy Båt­for­ening. Men i vin­ter for­svant mer­kin­gen, og for- mann Bjørn Mosse­stad sier de ik­ke rek­ker å lage noen ny per­ma­nent mar­ke­ring før til høs­ten.

– En av våre folk skal leg­ge ut en mid­ler­ti­dig bøye, og i lø­pet av høs­ten vil vi for­sø­ke å set­te opp en ny vim­pel, sier Mosse­stad.

– Er det­te noe Kyst­ver­ket bur­de ta an­svar for?

– Både ja og nei. Det er litt uten­for leia, og de kan ik­ke mer­ke alle grun­ner og skjær. Jeg har hørt at fle­re har gått på, og det er for så vidt na­tur­lig å mer­ke den. Som båt­for­ening vil du være med på å mer­ke og gjø­re det trygt å fer­des, sier Mosse­stad.

Ha­rald An­dre­as­sen, re­gion­di­rek­tør i Kyst­ver­ket sør­øst, vet ik­ke nøy­ak­tig hvil­ket skjær det er snakk om og ut­ta­ler seg der­for ge­ne­relt.

– Hvis vi får hen­ven­del­ser om skjær som lig­ger far­lig til så tar vi det opp til vur­de­ring, og gjør alt vi kan for å mer­ke det.

Han for­tel­ler at de i fjor star­tet en kam­pan­je for å mer­ke de 100 far­ligs­te skjæ­re­ne langs Nor­ges kyst, og til nå har mer­ket 70 av dem.

– Pri­mært mer­ker vi for nytte­tra­fik­ken, men de sis­te åre­ne har vi også mer­ket mer og mer for fri­tids­bå­ter, sier han.

REDER På GRUNN

Tid­li­ge­re ord­fø­rer i Kris­tian­sand og skips­re­der Ar­vid Grunde­kjøn er en av de uhel­di­ge som har blitt ufri­vil­lig godt kjent med grun­na, og for­tel­ler litt re­ser­vert om hen­del­sen.

– Vi kom inn fra en litt uvan­lig vin­kel, men alt i land­skaps­bil­det in­di­ker­te at det var dypt der. Vi fulg­te ik­ke så nøye med på GPSen, men holdt mo­de­rat fart, da det skjed­de. Det ble en skik­ke­lig smell og mo­to­ren stan­set, men det ble bare små ska­der og ik­ke noe dra­ma, sier han.

Han me­ner en mer­king med sta­ke vil­le være en god vel­gjer­ning mot båt­fol­ket. Men han er klar på an­sva­ret man har som båt­fø­rer.

– En må være opp­merk­som på det vi­su­el­le, og i ukjent far­vann føl­ge med på in­stru­men­ter og dybde­må­le­re, sier Grunde­kjøn.

Frem til mer­kin­gen even­tu­elt er på plass, bør man alt­så være eks­tra vakt­som inn mot Pau­len.

FOTO: HEN­RIK BAR­STAD

Det­te er iføl­ge lo­ka­le bare en av fle­re bå­ter som har truf­fet skjæ­ret som i år står uten mer­king.

FOTO: HEN­RIK BAR­STAD

Red­nings­skøy­ta kom til og til­syne­la­ten­de dyt­tet bå­ten av skjæ­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.