Fle­re snak­ker om selv­mords­tan­ker

Røde Kors sitt sam­tale­til­bud, Kors på hal­sen, mer­ker at fle­re barn og unge rin­ger for å dele selv­mords­tan­ker. Man­ge av hen­ven­del­se­ne er fra barn un­der 13 år.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ELISE ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

Røde Kors sitt sam­tale­til­bud, Kors på hal­sen, mer­ker at fle­re barn og unge rin­ger for å dele selv­mords­tan­ker.

– Jeg sy­nes det er vel­dig trist å høre at barn på min egen al­der har sån­ne tan­ker, sier 10-årin­gen Li­nus Brå­to.

Han vet om en som var 16 år da han tok sitt eget liv.

– Det er vel­dig vondt å ten­ke på nå, sier han og ser på mam­ma­en sin.

Fle­re barn vel­ger å snak­ke med voks­ne om selv­mord, opp­ly­ser Røde Kors sitt sam­tale­til­bud for barn og unge, Kors på hal­sen. Det sis­te året har an­tall hen­ven­del­ser om te­ma­et dob­let seg.

– Det økte be­ho­vet for å snak­ke med oss om selv­mord hen­ger nok sam­men med fle­re ting, sier Nel­li Kongs­haug som er leder i Kors på hal­sen.

Vi­de­re pe­ker Kongs­haug på den økte media­opp­merk­som­he­ten rundt te­ma­et som en mu­lig fak­tor til mer åpen­het.

I dag øns­ker om­lag ti pro­sent av alle barn og unge, som Kors på hal­sen snak­ker med, å drøf­te te­ma­ene selv­mord, selv­mords­tan­ker el­ler selv­ska­ding.

FLE­RE BARN UN­DER 13 år

– Den sis­te ti­den har det vært en stor øk­ning i an­tall barn un­der 13 år som øns­ker å snak­ke med oss om selv­mord, opp­ly­ser Kongs­haug.

Si­den nytt­år har Kors på Hal­sen mot­tatt 40 hen­ven­del­ser fra barn og unge un­der 13 år.

– Det­te vi­ser at selv­mords­tan­ker ik­ke bare er et ung­doms­pro­blem leng­re, og vi må ta alle på al­vor, sier Kongs­haug.

De yngs­te per­sone­ne som har ringt inn for å snak­ke med Kors på hal­sen om selv­mord er ti år gam­le.

FLE­RE Nå ENN FØR?

På norsk helse­in­for­ma­tikk sin nett­side opp­ly­ses det om at selv­mord hos barn un­der 12 år er eks­tremt sjel­dent, mens selv­mords­for­søk og al­vor­lig selv­de­struk­tiv at­ferd er en av de hyp­pigs­te år­sa­ker til akut­te psy­kia­tris­ke hen­vis­nin­ger av barn og unge.

– Om det er fle­re barn som har sli­ke tan­ker nå enn før, er det vans­ke­lig å si noe om. Men at fle­re tør å snak­ke om tan­ke­ne sine rundt det­te nå, det mer­ker vi, sier Kongs­haug.

Hun sy­nes det er bra at barn tør å åpne seg for sam­tale­tje­nes­ten de­res.

Noe leder i VIVAT selv­mords­fore­byg­ging, Ann-jo­rid Møl­ler, er enig i.

– Det er bra at barn og ung­dom som sli­ter snak­ker med voks­ne, det er rik­tig vei og gå, sier hun og leg­ger til:

– Tal­le­ne tren­ger ik­ke å vise at fle­re barn får selv­mords­tan­ker. Det kan også være slik at fle­re og fle­re unge tørr å snak­ke om pro­ble­me­ne sine.

HELT ANONYMT

Når barn og unge be­nyt­ter seg av Røde Kors sitt sam­tale­til­bud får de både hjelp og råd. Hvor­dan det går med bar­na som Kors på hal­sen hjel­per fin­ner de sjel­dent ut.

– Alle sam­ta­le­ne er ano­ny­me, og så len­ge ik­ke bar­na gir oss noen til­bake­mel­din­ger vet vi ik­ke hvor­dan de uli­ke si­tua­sjo­ne­ne en­der, sier Kongs­haug.

FOTO: NTB SCANPIX

Fle­re barn og unge rin­ger Røde Kors sitt sam­tale­til­bud for å snak­ke om selv­mord, selv­mords­tan­ker el­ler selv­ska­ding.

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Li­nus Brå­to sy­nes det er skik­ke­lig trist at barn på hans al­der har det så vans­ke­lig at de ten­ker på selv­mord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.