Skal ha svømt i land et­ter å ha kjørt på stol­pe

Po­li­ti­et er usik­re på hvem som kjør­te da en båt kol­li­der­te med en sta­ke ved Terne­vi­ga natt til søn­dag. To ukjen­te menn som la på svøm blir bedt om å mel­de seg.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

To menn skal ha svømt i land et­ter at bå­ten de satt i kjør­te i en stol­pe natt til søn­dag.

– Det var en per­son i bå­ten da po­li­ti­et kom til ste­det. Han for­tal­te at to and­re had­de svømt mot land i ret­ning And­øya, sier ope­ra­sjons­le­der Geir An­der­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt til Fædre­lands­ven­nen.

De to men­ne­ne skal ha hop­pet fri­vil­lig i van­net og lagt på svøm, et­ter at bå­ten kol­li­der­te med en sta­ke uten­for Terne­vi­ga båt­havn rundt klok­ka 2 natt til søn­dag.

– Man­nen i bå­ten var uska­det. Han har opp­lyst at de and­re to hel­ler ik­ke ble ska­det, sier An­der­sen.

Po­li­ti­et har ik­ke klart å få rede på iden­ti­te­ten til de to men­ne­ne. Man­nen som satt i bå­ten da po­li­ti­et an­kom, kjen­te kun for­nav­ne­ne til de to.

– Vi har der­for pro­ble­mer med å fin­ne ut hvem det­te er. Vi øns­ker at de skal ta kon­takt med po­li­ti­et, sier ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land til Fædre­lands­ven­nen ved 14-ti­den søn­dag.

Det er fore­lø­pig ik­ke på det rene hvem som kjør­te bå­ten. Po­li­ti­et har ru­tine­mes­sig sik­ret seg en blod­prø­ve av man­nen som var på ste­det.

– Vi er usik­re på hvem som har kjørt, sier Ug­land.

In­gen er per nå siktet for å ha gjort noe straff­bart, men po­li­ti­et vil etter­fors­ke sa­ken vi­de­re man­dag.

SØKTE I FLE­RE TIMER

Po­li­ti­et klar­te ik­ke få en sik­ker be­kref­tel­se på at de to men­ne­ne had­de klart å kom­me seg i land, og det ble der­for iverk­satt en stør­re lete­ak­sjon i om­rå­det.

– Det er et strekk på i un­der­kant av 100 me­ter fra bå­ten og inn til land. Vi had­de ik­ke opp­lys­nin­ger fra per­sonen i bå­ten el- ler and­re om at de to had­de kom­met seg trygt i land. Vi fryk­tet at de had­de for­ulyk­ket og iverk­sat­te der­for en stør­re lete­ak­sjon, sier An­der­sen.

MELD­TE SELV OM ULYKKEN

Sø­ket ble av­slut­tet et­ter noen timer. Po­li­ti­et an­tar at de to kom seg trygt i land.

– Det er in­gen som er meldt sav­net i om­rå­det, sier An­der­sen.

Man­nen po­li­ti­et tok hånd om er i 40-åre­ne. Han meld­te selv fra om ulykken på kys­t­ra­dio­en.

– Mel­din­gen ble vi­dere­for­mid­let til po­liti­bå­ten, som sat­te kur­sen til ste­det. De tok hånd om per­sonen i bå­ten, sier An­der­sen.

Po­li­ti­et fikk bi­stand av Kyst- vak­ta, brann­ve­se­net og red­nings­skøy­ta i lete­ak­sjo­nen. I fle­re timer ble det søkt på sjø­en og på land.

– Brann­båt med dyk­ke­re var på ste­det. Det ble også be­nyt­tet varme­sø­ken­de ka­me­ra­er fra po­liti­bå­ten og red­nings­skøy­ta, sier An­der­sen.

Det ope­ra­ti­ve ar­bei­det er nå av­slut­tet, men po­li­ti­et job­ber vi­de­re med sa­ken for å få klar­het i om­sten­dig­he­te­ne rundt ulykken.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER / NTB SCANPIX

Tre menn skal ha vært om bord i den­ne bå­ten da den kol­li­der­te med en påle i sjø­en. To menn skal ha svømt i land et­ter ulykken.

FOTO: ELISE ØYHOVDEN

Det er ska­der på bå­ten et­ter hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.