Nor­we­gi­an i tur­bu­lens

Fly­sel­ska­pet Nor­we­gi­an for­tje­ner en skra­pe i lak­ken. Nå er de an­svar­li­ge for øde­lag­te fe­rier for tu­sen­vis. Og kan ik­ke ga­ran­te­re bed­ring.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Islut­ten av for­ri­ge uke stod nok en gang pas­sa­sje­rer som skul­le på fe­rie «Kjos­fast», som det be­teg­nen­de nok he­ter, på nors­ke fly­plas­ser. På grunn av pi­lot­man­gel kan­sel­ler­te lav­pris-sel­ska­pet fle­re flyv­nin­ger. Til­ba­ke står for­tvil­te og sin­te pas­sa­sje­rer med øde­lag­te fe­rier og lang­hel­ger på et utall uli­ke de­sti­na­sjo­ner.

Nor­we­gi­ans sta­dig gjen­tat­te man­tra – om ut­ford­ren­de fe­rie­tid, for få fly og pi­lot­man­gel – det red­der ik­ke fe­rien.

Nor­we­gi­ans sta­dig gjen­tat­te man­tra – om ut­ford­ren­de fe­rie­tid, for få fly og pi­lot­man­gel – det red­der ik­ke fe­rien for dis­se men­nes­ke­ne. Al­ler mest for­bit­ret blir nok kan­sel­le­rings­of­re­ne over viss­he­ten om at Nor­we­gi­an had­de nøy­ak­tig de sam­me pro­ble­me­ne i fjor som­mer. Men har alt­så på ett helt år ik­ke klart å ver­ken plan­leg­ge el­ler kva­li­tets­sik­re sine av­gan­ger. Det­te går på til­li­ten løs selv­føl­ge­lig, og man­ge spår at det­te straf­fer seg.

Om­trent sam­ti­dig som for­småd­de fly­pas­sa­sje­rer ble stå­en­de fast før hel­gen, la fly­sel­ska­pet fram re­sul­ta­te­ne for and­re kvar­tal. Bjørn Kjos la frem et re­sul­tat som er sva­ke­re enn i fjor, og ak­sjen sank da tal­le­ne ble lagt frem. Men det er ik­ke ver­re enn at over­skud­det før skatt ble på 861 mil­lio­ner kro­ner og sel­ska­pet for­kla­rer det med en kost­nads­vekst - høy­ere olje­pris og pas­sa­sjer­av­gif­ten. Nor­we­gi­an er et lav­pris­sel­skap som har kor­ri­gert et dyrt og usunt fly­mar­ked i Nor­ge, men nå sli­ter sel­ska­pet med den grunn­leg­gen­de drif­ten – og til­li­ten. Sam­ti­dig kun­ne hel­ler ik­ke Bjørn Kjos love fær­re kan­sel­le­rin­ger frem­over, og be­grun­net det­te blant an­net med at det kan bli streik. Men det er også mer grunn­leg­gen­de pro­ble­mer i lav­pris-sel­ska­pet: Nor­we­gi­ans flyge­sjef, To­mas Hest­ham­mer, inn­røm­met tid­li­ge­re i som­mer at de ik­ke kla­rer å re­krut­te­re nok pi­lo­ter.

For­bru­ker­rå­det har også he­vet peke­fin­ge­ren ad­va­ren­de mot fly­sel­ska­pet et­ter alle som­mer­ens inn­stil­te flyv­nin­ger. ¬- Når det skjer år et­ter år et­ter år, så er det gam­bling med kun­de­nes vel­vil­je, ut­tal­te for­bru­ker­di­rek­tør Ran­di Fles­land. Sel­ska­pet lig­ger langt foran and­re fly­sel­ska­per når det gjel­der an­tall kla­ger og i føl­ge pas­sa­sje­re­ne svik­ter de på drift, in­for­ma­sjon og kunde­ser­vice.

Nor­we­gi­an er en stor kom­mer­si­ell suk­sess og har nytt godt av et fri­ere fly­mar­ked og opp­levd en enorm vekst. For fly­ven­de har det vært et stort gode at noen pir­ket borti pri­se­ne til SAS. Nå kan mar­ke­det kom­me til å vise sin and­re side: at kun­der må ha til­lit til at en vare kan le­ve­res, hvis de skal ha til­lit nok til å kjø­pe den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.