De fri­vil­li­ge i Kors på hal­sen har sam­let noen tips

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Se dem og spør om hvor­dan de egent­lig har det!

● Ta seg tid til bare å lyt­te og ik­ke bare prø­ve å fik­se.

● Det er ik­ke far­lig å spør­re.

● Vær di­rek­te!

● For­tell om dine egne re­ak­sjo­ner, men la de un­ges fø­lel­ser kom­me først!

● Det er vik­tig å fin­ne lys­punk­ter. Men først må de mest akut­te be­kym­rin­ge­ne tas på al­vor.

● Pre­si­ser ofte at in­gen pro­ble­mer er for små for å snak­ke litt sam­men om fø­lel­ser.

● Vis ty­de­lig at du tar dem og fø­lel­se­ne de­res på al­vor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.