Ny vei ska­per tra­fikkork

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no TEKST: margrethe.saga@fvn.no

Fle­re na­bo­er rea­ge­rer på svek­ket frem­kom­me­lig­het et­ter at det i år ble byg­get en ny vei ut til Kris­tian­sand fe­rie­sen­ter på Dvergs­nestan­gen.

– Vi er vel­dig over­ras­ket over at de ik­ke gjør det or­dent­lig når de først skal ut­bed­re vei­en, sier Bir­te og To­ve Myhr­stad.

De har fe­rie­hus på Dvergs­nestan­gen, hvor det i år er byg­get ny vei. Fle­re na­bo­er rea­ge­rer på at det nå har blitt vans­ke­li­ge­re for bi­ler å pas­se­re hver­and­re langs vei­en.

Vei­en det gjel­der er Gam­le Dvergsne­s­vei­en, som går inn til Kris­tian­sand Fe­rie­sen­ter.

Den nye vei­en ble fer­dig­stilt rundt sankt­hans. Det er nå satt opp auto­vern langs vei­en som ik­ke var der før. Det er ho­ved­år­sa­ken til at man ik­ke len­ger kan kjø­re ut til si­den for å pas­se­re and­re bi­ler.

– Det er helt fan­tas­tisk at vi har fått for­tau og gate­lys. Men når det er ar­ran­ge­men­ter på cam­pin­gen blir det sto­re køer, og in­gen kom­mer noen vei. I dag ble to bi­ler stå­en­de og lure på hvem som skul­le ryg­ge, sier Bir­te Myhr­stad.

PROBLEM FOR NØDETATER

– Frem­kom­me­lig­he­ten har blitt ver­re enn før. Før had­de man fle­re mu­lig­he­ter til å kjø­re til si­den, og man kun­ne snirk­le seg for­bi, sier Jan Ei­de.

Han er fast­bo­en­de, og bru­ker vei­en hver dag.

– Det er rart å byg­ge en helt ny vei uten å plan­leg­ge for den tra­fik­ken som fin­nes, sier han.

Na­bo­ene me­ner pro­ble­met kun gjel­der om som­mer­en, da det er fullt på cam­ping­plas­sen og sto­re kjøre­tøy skal inn og ut.

– Det kor­ker seg helt, og alle blir stå­en­de bom stil­le. Sånn det er nå er det for ek­sem­pel umu­lig for en am­bu­lan­se å kom­me for­bi der­som det er kø, sier Gro Ei­de.

Ar­bei­det på vei­en er re­gu­lert av Sta­tens veg­ve­sen. In­ger Ege­land, se­nior­in­ge­ni­ør i Re­gion Sør, opp- ly­ser at vei­en er la­get med tan­ke på tra­fikk­sik­ker­het.

– Vi har valgt å set­te opp auto­vern på grunn av den brat­te skrå­nin­gen ned. Det er med tan­ke på tra­fikk­sik­ker­het og for å hind­re ut­for­kjø­rin­ger, sier Ege­land.

Hun for­kla­rer at auto­ver­nets plas­se­ring er som nor­malt i for­hold til and­re vei­er.

– Med tan­ke på at det må ha fes­te i grun­nen var det ik­ke mu­lig å set­te auto­ver­net len­ger ut fra vei­en.

Hun opp­ford­rer folk til å be­nyt­te seg av møte­plas­se­ne langs vei­en.

– Nytt for­tau gjør blant an­net at man ik­ke leng­re kan kjø­re ut i sida hvis det kom­mer en bil imot. Sam­ti­dig er det la­get møte­plas­ser hvor det er god sikt til mø­ten­de tra­fikk, sier hun, og leg­ger til:

– De som mø­ter på bi­ler med cam­ping­vog­ner bes ta i bruk møte­plas­se­ne for å ven­te.

VIL BEVARE TERRENGET

Se­nior­in­ge­ni­ø­ren for­kla­rer at det er vans­ke­lig å gjø­re sto­re inn­grep langs Gam­le Dvergsne­s­vei­en, for­di vei­en er opp­ret­tet på pri­vat ei­en­dom.

– Hvis vi skul­le hatt to kjøre­felt pluss gang- og syk­kel­sti måt­te vi gjort stør­re ter­reng­inn­grep rundt buk­ta. Uten­om som­mer­en er det lite bil­tra­fikk på vei­en, så vi prio­ri­te­rer gå­en­de og syk­len­de, i til­legg til be­va­ring av terrenget, sier hun.

Hun for­kla­rer at re­gu­le­rings­pla­nen for grun­nen har vært der i lang tid. Da pla­nen ble ved­tatt gikk dis­ku­sjo­nen på å prio­ri­te­re gå­en­de og syk­len­de.

– Det er en av grun­ne­ne til at vei­en er blitt slik som den er nå. Vi øns­ket å gi plass til for­tau­et med tan­ke på gå­en­de og syk­len­de, sier hun.

FOTO: HÅKON EI­DE

Når man­ge cam­ping­bi­ler skal inn og ut på Dvergs­nestan­gen sam­ti­dig, blir køen ofte stille­stå­en­de.

FOTO: MARGRETHE SAGA

Langs vei­en er det lagt opp til at man skal ven­te ved uli­ke møte­plas­ser til and­re bi­ler har pas­sert.

FOTO: MARGRETHE SAGA

To­ve Myhr­stad og hun­den Mil­ton er svært for­nøyd med å ha fått for­tau og lys langs vei­en, men und­rer seg over at det er umu­lig for bi­ler å pas­se­re hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.