Det­te bør du vite om flått på hund

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

Gå­tu­rer i skog og mark om som­mer­en kan in­ne­bære en ri­si­ko for hun­den din også.

– Det er selv­sagt ik­ke like van­lig som hos men­nes­ker, men hun­der kan også bli vel­dig syke av borreliose et­ter flått­bitt, sier dyr­lege og ei­er av Ag­der dyr­lege­kon­tor, Nils Ter­kel­sen.

Det er høy­se­song for det blod­su­gen­de ed­der­kopp­kry­pet, og fle­re er kjent med å måt­te pluk­ke ti­talls flått av sine kjæle­dyr om som­mer­en. Flått­bår­ne syk­dom­mer er mer uvan­lig hos hus­dyr, men kan li­ke­vel opp­stå. Dyre­le­ge­ne har fle­re tips til hvor­dan man både kan unn­gå og be­hand­le syk­dom­me­ne.

TRETTHET OG HEVELSER

Syk­dom­me­ne dy­ret ditt kan få er borreliose samt en in­fek­sjon som he­ter ana­plas­mo­se. TBE er vel­dig uvan­lig hos hund og katt.

– Hos de al­ler fles­te går det vel­dig greit, men vi be­hand­ler li­ke­vel fle­re hun­der hvert år for borreliose, sier Ter­kel­sen vi­de­re.

Ter­kel­sen pre­si­se­rer at tross li­ten ri­si­ko for syk­dom, er det vik- tig å pluk­ke av kry­pe­ne.

– Det er ube­ha­ge­lig for dy­ret uan­sett, og så skal det sies at fa­ren for borreliose øker om man ik­ke tar de av, sier han vi­de­re.

Han har ik­ke tall på hvor man­ge flått han fjer­ner fra hus­dyr hvert år, og hev­der at de så­kal­te flått­las­so­ene fun­ge­rer best til å fjer­ne flåt­ten. Flåt­ten skal dras rett ut, uten å vri.

På spørs­mål om sym­pto­mer på borreliose sva­rer han:

– Det kan være man­ge for­skjel­li­ge sym­pto­mer, men de van­ligs­te er halt­het, fe­ber, ned­satt mat­lyst og sløv­het, sier Ter­kel­sen.

– BRUK FLÅTTMIDLER

Får ditt hus­dyr fle­re flått i lø­pet av en som­mer, er li­ke­vel be­skje­den klar:

– Jeg vil an­be­fa­le å bru­ke flått­mid­del nes­ten uan­sett. Det fin­nes man­ge for­skjel­li­ge, og de er vel­dig ef­fek­ti­ve, sier Ter­kel­sen.

Han vekt­leg­ger at det ofte sel­ges man­ge mid­ler som ik­ke er re­sept­be­lagt, men at det ik­ke er do­ku­men­tert at dis­se fun­ge­rer.

– Jeg vil an­be­fa­le en­ten hals­bånd, drå­per el­ler tab­let­ter som du får i sam­råd med ve­te­ri­nær. Hals­bånd kan vare i fle­re må­ne­der, tab­let­te­ne i tre må­ne­der, og drå­per i nes­ten en må­ned. Sist­nevn­te vil også dre­pe flått som al­le­re­de sit­ter på.

De uli­ke pre­pa­ra­te­ne får man på re­sept hos ve­te­ri­nær, og må hen­tes på apo­tek.

Ter­kel­sen har imid­ler­tid en vik- tig be­skjed til hus­dyrei­ere:

– Det er vik­tig å vite at man ald­ri må bru­ke mid­ler til­pas­set hund til kat­ter. Dis­se vil være alt for ster­ke og kan for­gif­te kat­ten din, sier han.

FOTO: TT/NTB SCANPIX

Ditt kjæle­dyr kan også bli syk av flått. Ve­te­ri­næ­re­ne an­be­fa­ler der­for å bru­ke flåttmidler til dine hus­dyr.

FOTO: NTB SCANPIX

Dyr­lege Nils Ter­kel­sen hev­der at de så­kal­te flått­las­so­ene fun­ge­rer best til å fjer­ne flåt­ten. Flåt­ten skal dras rett ut, uten å vri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.