– Tyr­kia må re­spek­te­re de­mo­kra­ti­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tyr­kia må opp­rett­hol­de de­mo­kra­tis­ke ver­di­er om lan­det skal ha noe håp om å bli med­lem av EU, sier EU­kom­mi­sjo­nens pre­si­dent

Junck­er kom med sin ad­var­sel da­gen et­ter at den tyr­kis­ke pre­si­den­ten Re­cep Tayy­ip Er­do­gan på års­da­gen for kupp­for­sø­ket i fjor tru­et med å hals­hog­ge kupp­ma­ker­ne.

Er­do­gan sa også at kupp­ma­ker­ne bur­de ifø­res Guan­tana­mo-lig­nen­de fange­drak­ter når de fram­stil­les i ret­ten, og at han gjer­ne gjen­inn­fø­rer døds­straff om na­sjo­nal­for­sam­lin­gen går inn for det.

– Alle som øns­ker å slut­te seg til EU, slut­ter seg til en sam­ling ver­di­er, sier Junck­er i en kro­nikk i avi­sa Bild Sonn­tag.

– Euro­pas hånd er fort­satt ut­strakt, skri­ver han, men leg­ger til at Tyr­kia må re­spek­te­re euro­pe­is­ke ver­di­er.

Døds­straff reg­nes for å være en rød lin­je for EU. In­gen land som har døds­straff, kan bli med­lem av unio­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.