Spent foran årets vik­tigs­te par­kuke

De sjek­ker vær­mel­din­gen fle­re gan­ger om da­gen og hå­per gjer­ne på sky­er. Ak­ti­vi­tets­par­ke­ne mel­der om jevnt godt be­søk før årets vik­tigs­te uke.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

– Uka som kom­mer nå er tra­di­sjo­nelt den best be­søk­te med i snitt 15.000 be­sø­ken­de hver dag, hele uka. Den er es­sen­si­ell for oss, sier Per Arn­stein Aamot, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Kris­tian­sand Dyre­park.

For par­ke­ne i Ag­der er det høy­se­song, og nes­te uke, den midt­ers­te i fel­les­fe­rien, er uka som i stor grad av­gjør om mål nås og re­kor­der set­tes. Ik­ke una­tur­lig at vær­mel­din­gen over­vå­kes nøye.

– Jeg var in­ne på Yr for ti mi­nut­ter si­den, og gikk så gjen­nom be­man­nin­gen. Folk sty­rer i stor grad et­ter væ­ret. I år har vi lig­get på et jevnt høyt be­søk og har slup­pet de sto­re sving­nin­ge­ne. Det er bra for par­ken og bra for gjes­te­ne, sier Vegard Hans­son, dag­lig leder i Mi­ne­ral­par­ken på Ev­je.

Har kan be­ret­te om fram­gang i be­søks­tall både for juni og juli i for­hold til fjor­året.

SKY­ER TREDOBLER TAL­LE­NE

– Yr er vår bes­te venn, og vår ver­ste fien­de. Vi føl­ger med, sier Ter­je Jen­sen.

Han er dag­lig leder i Den Lil­le Dyre­hage på Broke­lands­heia. Der har de hatt be­søk helt på det jev­ne med fjor­året. Han hå­per at sola kan ta seg en pau­se snart.

– Det har vært litt for fint vær i for­hold til hvor­dan vi øns­ker det. Med for fint vær blir det ofte mid­dels be­søk hos oss med 200–300 gjes­ter. Med sky­er blir gjer­ne be­søks­tal­le­ne tre­dob­let. Vi had­de en dag i be­gyn­nel­sen av uka med rett opp un­der 1000 be­sø­ken­de, sier Jen­sen.

KLATRER I SOLSKINN

I Høyt og Lavt Klatre­park i Kris­tian­sand har dag­lig leder Knut John­sen sam­me for­hold til væ­ret. Han sier at de har hatt over­ras­ken­de godt be­søk på de var­me da­ge­ne som var den­ne uka.

– Hvis det er vel­dig fint vær, trek­ker folk gjer­ne til stran­da, men i år har vi også hatt bra be­søk på de var­me da­ge­ne, sier han.

En god dag be­tyr mel­lom 250 og 310 be­sø­ken­de i par­ken hvor de blant an­net fris­ter med Nor­ges lengs­te Zip-line, hvor de tyngs­te gjes­te­ne kan suse i opp mot 80 km/t over Grotjønn.

– Juni var ik­ke hur­ra-me­grundt for oss, men juli har vært bra. Vi lig­ger om­trent på sam­me be­søks­tall som i fjor, sier John­sen.

HÅ­PER På MILLIONEN

Den sto­re dri­ve­ren av park­tu­ris­me på Sør­lan­det er Dyre­par­ken,

som sik­ter mot tred­je år på rad med over én mil­lion be­sø­ken­de. Om de vil nå må­let, vet ennå in­gen.

– Vi hå­per all­tid på re­kord, men det er for tid­lig å si. Vi lå litt bak fjor­året i juni, men litt foran i juli. Juli er vår vik­tigs­te må­ned, sier Aamot.

Han sier årets bes­te dag så langt brak­te 20.600 men­nes­ker inn por­te­ne. Par­kens nye at­trak­sjon er Hakke­bakke­sko­gen Film­stu­dio, men de sto­re kø­ene har ute­blitt.

– Folk som har vært der gir strå­len­de til­bake­mel­din­ger. Vi er vant til at ny­he­te­ne våre har lang kø, men vi ser at vi har god ka­pa­si­tet der, sier Aamot.

Sel­ve Hakke­bakke­sko­gen trek­ker fort­satt man­ge be­sø­ken­de.

– I fjor had­de vi over 200.000 gjes­ter, og det ser ut til å bli enda fle­re i år, sier han.

BADENDE BARN

I Mi­ne­ral­par­ken er dag­lig leder Hans­son stor­for­nøyd med fram­gan­gen i be­søks­tall, og me­ner nye ak­ti­vi­te­ter for barn gjør at fle­re har fått øyne­ne opp for par­ken.

– Vi har vann­ak­ti­vi­te­ter som er enda mer fa­mi­lie­ret­tet med bade­strand og bade­ak­ti­vi­te­ter, sier han.

Vi skrev ny­lig om bade­tem­pe­ra­tu­rer i sjø­en på 13 gra­der. På Ev­je er det viss­te and­re for­hold.

– Her er det all­tid 20 gra­der, plei­er jeg å si. Her har barn ba­det si­den april, og ser ut til å kose seg uan­sett, sier Hans­son.

– Vi krys­ser fing­re­ne før nes­te uke. Når en kom­mer ut på and­re si­den, blir det let­te­re å si om det blir en god se­song, sier Hans­son og ta­ler nok på veg­ne av par­ke­ne på Sør­lan­det.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Par­ke­ne for­tel­ler om be­søks­tall som lig­ger jevnt med fjor­året. Men mye står og fal­ler på uka som kom­mer.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Klatre­par­ken sto klar i 2016 ved Grotjønn, og man kan sve­ve 40 me­ter over van­net.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Bade­stran­da på Mi­ne­ral­par­ken.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Dag­lig leder i Mi­ne­ral­par­ken Vegard Hans­son sier folk gjer­ne ut­set­ter be­sø­ket en dag hvis det er regn.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dyre­par­ken-di­rek­tør Per Arn­stein Aamot me­ner den kom­men­de uka bør gi godt park­vær.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.