Nye ti­der for VGTV

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

VGTV har de sis­te åre­ne gått man­ge mil­lio­ner kro­ner i un­der­skudd, men nå me­ner sel­ska­pet at det snur.

I juni gikk det for al­ler førs­te gang fle­re kro­ner til å be­ta­le for an­nonse­plass på in­ter­nett enn på TV, vi­ser tall fra Me­die­byrå­for­enin­gen.

– Når det­te nå skjer, er det VGTV som gjel­der. VG har tatt po­si­sjo­nen i det nors­ke mar­ke­det. Nå får vi igjen for sat­sin­gen, de sto­re in­ves­te­rin­ge­ne og tål­mo­dig­he­ten fra ei­er­ne vi har hatt gjen­nom åre­ne med un­der­skudd, sier re­dak­sjons­sjef Rolf Sønste­lie i VGTV iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv.

VG sat­set i 2014 hardt på vi­deo­inn­hold, ved å skil­le ut VGTV i et eget sel­skap. Men Vgtv-sat­sin­gen har vært et taps­sluk for medie­hu­set. Si­den opp­star­ten har VGTV gått to­talt 196 mil­lio­ner kro­ner i minus, før skatt. I 2016 re­du­ser­te imid­ler­tid sel­ska­pet un­der­skud­det med 20 mil­lio­ner kro­ner opp fra 2015.

Vans­ke­lig­he­ter med å få plass til an­non­se­ne på tra­di­sjo­nell TV, har nå ført til et uven­tet opp­sving for an­non­se­rin­gen på in­ter­nett i juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.