Frp vil fjer­ne vei­av­gift for båt­ben­sin

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Frem­skritts­par­ti­et går inn for å fjer­ne vei­av­gif­ten på ben­sin til ben­sin­drev­ne bå­ter.

Bå­ter på sjø­en be­ta­ler like mye i vei­av­gift som bi­ler på vei­en, 5,19 kro­ner li­te­ren.

– Den­ne ord­nin­gen er helt uri­me­lig slik den er inn­ret­tet i dag. Bå­ter med die­sel­mo­tor kan fyl­le av­gifts­fri die­sel, mens bå­ter med ben­sin­mo­tor må be­ta­le full vei­bruks­av­gift, sier Hans Andreas Li­mi (Frp) til TV 2.

Re­gje­rings­part­ner Høy­re er ik­ke av­vi­sen­de til for­sla­get.

– Vi av­vi­ser in­gen for­slag om skat­te- og av­gifts­let­tel­ser, men det må vur­de­res inn i en hel­het i bud­sjett­ar­bei­det, sier Høy­res fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Svein Flåt­ten.

Det blir sta­dig fle­re fri­tids­bå­ter i Nor­ge, og det er rundt 750.000 av dem i dag. Det sel­ges cir­ka 6 mil­lio­ner li­ter båt­ben­sin fra nors­ke ma­ri­na­er i året, så TV 2 har be­reg­net at sta­ten får inn 30–40 mil­lio­ner kro­ner i vei­av­gift fra båt­ben­sin.

Frp øns­ker å be­hol­de CO2­av­gif­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.