La­ger film om Nor­ges elds­te base­hop­per

To­re Na­gel (66) slut­tet å drik­ke og be­gyn­te med base­hop­ping. Kris­ti­an Land­marks film «Fritt fall» blir vist på NRK.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Det­te er kan­skje den bes­te fil­men jeg kom­mer til å lage noen gang, og den enes­te grun­nen til det er To­re Na­gel, sier Kris­ti­an Land­mark. Han snak­ker om den snart fer­di­ge do­ku­men­tar­fil­men «Fritt fall» som skal vi­ses på NRK vår­en 2018.

Hoved­per­sonen i fil­men er kris­tian­san­de­ren To­re Na­gel. Han har holdt på med fall­skjerm­og base­hop­ping si­den slut­ten av 1990-tal­let, og er med sine 66 år Nor­ges elds­te base­hop­per.

DEN TRED­JE

«Fritt fall» blir den tred­je fil­men Kris­ti­an Land­mark får vist på NRK. I 2013 vis­te stats­ka­na­len doku­d­ra­ma­et «Med rett til å kap­re» hvor Land­mark var en av tre re- gis­sø­rer og ma­nus­for­fat­te­re. Nå i vår var det «Svarte­dau­en – da Nor­ge gikk un­der» som ble vist.

Og mens de to førs­te fil­me­ne har vært his­to­ris­ke do­ku­men­ta­rer, hand­ler «Fritt fall» om en nå­le­ven­de per­son.

– Jeg har vært fa­sci­nert av To­re Na­gel si­den jeg så ham bli in­ter­vju­et av Es­pen Thore­sen på XLTV på slut­ten av nitti­tal­let, sier Land­mark.

VIL­LE UTRYDDE

På den ti­den drev Na­gel en kam­pan­je for å få ut­ryd­det ulv og bjørn i Øs­ter­da­len, og i in­ter­vju­et med Thore­sen var han helt kate- go­risk: Ulv og bjørn må bort! Na­gel men­te på den­ne ti­den at de sto­re rov­dy­re­ne var en fare for fall­skjerm­hop­pe­re som lan­det i sko­gen, og in­ter­vju­et kan frem­de­les ses på NRKS nett­si­der.

– Det­te er noe av det fa­sci­ne­ren­de med ham: Du vet ald­ri om han kød­der el­ler ik­ke. Det­te er en film som hand­ler om å gå sine egne vei­er, og ik­ke ta seg selv så høy­ti­de­lig. Men det lig­ger også et be­ty­de­lig mør­ke bak. To­re Na­gel har lett et­ter ro hele li­vet. Det øye­blik­ket som bare er nå­tid, el­ler kan­skje enda bed­re: In­gen­ting, sier Land­mark.

EN DAG AV GAN­GEN

Født med «ul­tra-ad­hd» var Na­gel al­ko­ho­li­ker fram til and­re halv­del av nitti­tal­let.

– Da han en­de­lig klar­te å leg­ge flas­ka på hyl­la kjen­te han en tom­het. Så byt­tet han den ut med noe enda mer ri­si­ka­belt, nem­lig base­hop­ping, sier Land­mark. To­re Na­gel selv for­tel­ler:

– Det gjel­der å ta en dag av gan­gen når det gjel­der drik­kin­gen. Jeg har ik­ke tenkt på base­hop­pin­gen som et sub­sti­tutt for an­nen rus før Kris­ti­an nå spur­te om det, men jeg tror nok det kan være noe i det, sier Na­gel.

Fædre­lands­ven­nen har fått fatt

i ham på te­le­fon der han bor på en støyl i Byg­land. Her har base­hop­pe­ren bodd ale­ne i syv år uten strøm, og her er også de­ler av Land­marks film tatt opp.

KNESTRØMPER

– Jeg aner ik­ke hva jeg har sagt til Kris­ti­an un­der dis­se in­ter­vju­ene, men jeg har gitt ham carte blan­che til å gjø­re som han vil. Det­te er en his­to­rie som vi­ser hvor­dan man kan gå sine egne vei­er og kla­re seg i eget sel­skap. Syv år er det lengs­te jeg har bodd på noe sted, for tid­li­ge­re har jeg flyt­tet 35 gan­ger. Nå skal jeg flyt­te til Lyk­kja, to mil øst for Hem­se­dal, sier Na­gel.

For­uten in­ter­vju­er og miljø­skild­rin­ger, vi­ser do­ku­men­tar­fil­men også en del fall­skjerm­hop­ping fra for ek­sem­pel Kjerag. Her kan vi se Na­gel hop­pe med kne­strøm­pe­ne han har ar­vet et­ter sin far, og uten dis­se hop­per han ald­ri.

KASTER RØY­KEN

Å kas­te seg ut fra fjell med fall­skjerm er noe Na­gel kun hol­der på med i som­mer­halv­året.

– Jeg hop­per in­gen­ting mel­lom ok­to­ber og april, og jeg kla­rer meg helt fint i lø­pet av den pe­rio­den. Sam­ti­dig er det fan­tas­tisk når jeg kan be­gyn­ne å hop- pe igjen. Det er som å syk­le. Et­ter fem-seks hopp er ik­ke fryk­ten der i sam­me grad, for­tel­ler Na­gel.

– Det ser ut som han står der som en helt van­lig tu­rist. Så kaster han røy­ken og hop­per ut­for, sier Land­mark.

Nå må imid­ler­tid våg­hal­sen kas­te røy­ken for godt:

– Jeg har i fem-seks må­ne­der vært sik­ker på at jeg har lunge­kreft, og det had­de jo ik­ke vært så rart si­den jeg har røykt Rød Mix i 51 år. Men nå vi­ser det seg at det er em­fy­sem. Der­med må jeg slut­te med fire av de tin­ge­ne jeg li­ker best: røy­king, stea­rin­lys, ved­fy­ring og å sit­te med ag­gre­ga­tet på i åtte timer for å sur­fe på net­tet. Å slut­te å røy­ke er for meg en skjeb­ne ver­re enn dø­den, men til gjen­gjeld kan jeg kan­skje leve 15– 20 år len­ger hvis jeg gjør det, sier Na­gel.

«GOD FOR­TEL­LER»

– Og hvis jeg skul­le bli i så dår­lig form at jeg ik­ke kla­rer fjell­tu­rene fram til ut­spran­get har jeg ven­ner som har lo­vet meg å trek­ke meg opp i pulk sånn at jeg kan hop­pe fra Troll­veg­gen nytt­års­af­ten, ler han.

Det er Odd­bjørn Ros­nes som er re­dak­tør for NRKS in­volve­ring i fil­men:

– Kris­ti­an Land­mark har tid­li­ge­re vist seg som en god for­tel­ler, og vi ser fram til å vise den­ne fil­men. NRK sam­ar­bei­der med fle­re unge pro­du­sen­ter slik at de kan få en mu­lig­het, og det­te er vir­ke­lig en god his­to­rie, sier Ros­nes.

«Fritt fall» har et pro­duk­sjons­bud­sjett på 640.000 kro­ner, hvor­av NRK bi­drar med 330.000 kro­ner og Sør­norsk film­sen­ter med 190.000 kro­ner.

FOTO: HAKAN NYBERG

Her hop­per To­re Na­gel fra Kjerag. Han hop­per ald­ri uten kne­strøm­pe­ne han ar­vet fra sin far.

FOTO: LAND­MARK PICTURES

En del av fil­men er spilt inn på støy­len i Byg­land hvor Na­gel har bodd ale­ne i syv år. Her spi­ser han laps­kaus med film­ska­per Land­mark (t.h.)

FOTO: PRI­VAT

To­re Na­gel har røykt Rød mix i 51 år. Nå må han slut­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.