Vi tren­ger en sko­le in­gen vil­le skul­ket

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FRED­RIK GRØVAN, 1. kan­di­dat for Kris­te­lig Folke­par­ti TO­VE WELLE HAUGLAND, Ung­doms­kan­di­dat for Kris­te­lig Folke­par­ti

Selv om fra­værs­gren­sen bi­drar til mindre skulk, tror jeg nøk­ke­len til å mo­ti­ve­re ele­ve­ne lig­ger et helt an­net sted.

n sko­le som er re­le­vant for deg og dine in­ter­es­ser, en sko­le hvor du tri­ves og ut­ford­res er en sko­le du ik­ke vil skul­ke. Vi må se hver en­kelt.

Det er gle­de­lig at fra­væ­ret i den vi­dere­gå­en­de sko­len går ned. Fra­værs­gren­sen har uten tvil bi­dratt til å få ele­ve­ne til­ba­ke til klasse­rom­met, men hva nå?

Å stil­le krav er å bry seg – blir det sagt til for­svar for fra­værs­gren­sen på 10 pro­sent. Sam­ti­dig som vi stil­ler krav må vi også sør­ge for at sko­len kan se hver en­kelt elev. Når vi vet at 1 av 5 unge sli­ter psy­kisk kan vi ik­ke ha et en­si­dig fo­kus på opp­møte. Da må vi gi skole­le­del­sen mer bruk av skjønn og der­med en mindre ri­gid fra­værs­gren­se en den vi har i dag.

Fra­vær er ofte et sym­ptom på ba­ken­for­lig­gen­de pro­ble­mer hos ele­ve­ne, som mang­len­de mo­ti­va­sjon og psy­kis­ke pro­ble­mer. Fra­værs­re­ge­len har uten tvil fått ele­ve­ne til­ba­ke på skole­ben­ken, men hva da med den ele­ven som sli­ter – har hver­da­gen blitt bed­re? Til­tak for å for­hind­re uten­for­ska­pet.

Fra­fall i vi­dere­gå­en­de sko­le er en av de størs­te sam­funns­ut­ford­rin­ge­ne vi har. Å drop­pe ut av vi­dere­gå­en­de sko­le er ofte star­ten på et liv i uten­for­skap. Det er en si­tua­sjon ver­ken ung­dom­me­ne el­ler sam­fun­net vårt er tjent med.

Fra­værs­gren­sen kan bare være et av fle­re virke­mid­ler i møte med fra­fall i vi­dere­gå­en­de. Men KRF er ik­ke for­nøyd før norsk sko­le er ver­dens bes­te. Ele­ver tren­ger for ek­sem­pel en skole­helse­tje­nes­te som er re­elt til ste­de.

De sis­te tre åre­ne har KRF fått på plass til sam­men 320 mil­lio­ner til fle­re stil­lin­ger i helse­sta­sjo­ne­ne og skole­helse­tje­nes­ten. Det­te er men­nes­ker som skal møte barn og unge med de fy­sis­ke og psy­kis­ke pro­ble­me­ne de har. Det er klart det be­tyr noe for ung­dom­me­ne våre når helse­søs­ter fak­tisk er til ste­de på sko­len mer enn fire timer i uka!

I til­legg tren­ger vi et yr­kes­fags­løft med mer re­le­vant un­der­vis­ning og fle­re lær­ling­plas­ser. Ik­ke før dis­se vik­ti­ge ele­men­te­ne er på plass tror jeg fra­værs­gren­sen vir­ke­lig vil vir-

❞ Den vir­ke­li­ge mo­ti­va­sjo­nen for å kom­me seg på sko­len, er at sko­len er et sted hvor man tri­ves.

ke til sin hen­sikt.

Den vir­ke­li­ge mo­ti­va­sjo­nen for å kom­me seg på sko­len, er at sko­len er et sted hvor man tri­ves. Den vi­dere­gå­en­de sko­len skal være ste­det hvor man blir for­be­redt på ar­beid og vi­de­re stu­di­er, det skal være spen­nen­de og ut­vik­len­de å gå på sko­le og man skal også få den hjel­pen man tren­ger når li­vet er litt eks­tra ut­ford­ren­de. Det­te må vi ik­ke glem­me når vi fei­rer at fra­væ­ret har gått ned. For KRF er det vik­tig å job­be for en sko­le in­gen vil­le skul­ket, fra­værs­gren­se el­ler ik­ke.

FOTO: SCANPIX

Når vi vet at 1 av 5 unge sli­ter psy­kisk kan vi ik­ke ha et en­si­dig fo­kus på opp­møte. Da må vi gi skole­le­del­sen mer bruk av skjønn og der­med en mindre ri­gid fra­værs­gren­se en den vi har i dag, me­ner KRF.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.