Pro­pa­gan­da for penge­spill

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYVIND ANDRESEN, Søgne TOR AUREBEKK

Over seks si­der 8/7 og 11/7 har Fædre­lands­ven­nen in­ter­vju­et Start-in­ves­tor Ro­bin Re­ed som også er di­rek­tør for penge­spill­sel­ska­pet Ga­ming In­no­va­tion Group (GIG).

ska­pe­ne dri­ver med skatte­plan­leg­ging.

Al­le­re­de den rus­sis­ke for­fat­te­ren Fjo­dor Dosto­jev­skij ut­tryk­te i den selv­bio­gra­fis­ke ro­ma­nen «Spil­le­ren» fra 1866 sin for­akt for avi­ser som hver vår blir «fylt med be­skri­vel­ser fra små­by­ene ved Rhi­nen, hvor ha­sard­spil­let flo­re­rer….. Man ut­ma­ler for oss om spille­sa­lens prakt og ut­brer seg om gul­let som dyn­ger opp på bor­de­ne.» Jour­na­lis­te­ne skri­ver alt det­te « av ren tje­neste­vil­lig­het og for å im­po­ne­re sine le­se­re.» Men for­fat­te­ren fin­ner in­gen prakt «ved dis­se usle spille­sa­le­ne».

Nå fin­nes dis­se usle spille­sa­le­ne til­gjen­ge­lig på en­hver mo­bil­te­le­fon. fien­den; det var frem­med­ha­tet. En skul­le tro vi had­de lært noe, men li­ke­vel er det i dag po­li­ti­ke­re som be­visst spil­ler på frem­med­fryk­ten og på den må­ten le­gi­ti­me­rer frem­med­ha­tet. Det­te vi­ser seg sær­lig når man ma­ner fram et bil­de av at Nor­ge kan bli over­svøm­met av far­li­ge flykt­nin­ger fra Midt-østen.

La oss der­for på seks­års­da­gen 22. juli bøye våre ho­der i re­spekt for de unge som ble of­ret på frem­med­ha­tets al­ter. Og på valg­da­gen to må­ne­der se­ne­re bru­ker vi stemme­sed­de­len til å si et kraf­tig nei til de po­li­ti­ker­ne som ik­ke har lært noe av det som skjed­de den­ne tra­gis­ke da­gen! De som er med på å gi næ­ring til frem­med­ha­tet!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.