Tett­pak­ke­de fer­jer

Faedrelandsvennen - - MENING - FRANK VAN DER KLEI

Det kla­ges i fre­dags­avi­sen at Co­lor Line stuer bi­le­ne for tet­te.

●● Man må hus­ke at det er slutt med den ti­den da Blen­heim gikk i ruta Kris­tian­sand - Ams­ter­dam og en kun­ne fritt rus­le rundt blant bi­le­ne og jern­bane­vog­ner så å si un­der hele over­far­ten. Nå skal det ik­ke par­ke­res, men stues, og da blir det tett og lavt un­der ta­ket på «hen­ge»dek­ket. Det er helt lo­gisk. Da er det kans­ke ufor­stå­lig at rulle­stol-, rul­la­tor- og barne­vogn­bru­ke­re kla­ger på det­te, de har jo over­ho­det ik­ke noe å gjø­re der! Syste­met til­si­er at du par­ke­rer bi­len og kom­mer deg fort ut og bort så and­re kan føl­ge opp. Skal vi ven­te på allskens som skal pak­kes ut, blir det fort kø og ir­ri­ter­te folk og ik­ke minst for­sin­kel­se i tids­skje­ma. Nei, be­nytt gang­brua (tu­ben) hvis du har rulle­stol, rul­la­tor el­ler barne­vogn, som alle and­re som bru­ker for­nuf­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.