Bort­kas­tet stem­me

Faedrelandsvennen - - MENING - JORUNN AASELLE OLSEN, De­mo­kra­te­ne i Vennesla

På so­sia­le medi­er le­ser man ofte at stem­mer man på små­par­ti­er er det en bort­kas­tet stem­me.

●● Hva er en bort­kas­tet stem­me? Er det noen som fin­ner igjen sin bort­kas­tet stem­me et­ter val­get, tro?. Det blir brukt herske­tek­nikk fra sto­re par­ti­er om å ik­ke avgi en «bort­kas­tet stem­me». Mot­styk­ket er en tak­tisk stem­me. For et lite par­ti be­tyr hver enes­te stem­me mye. De får penge­støt­te fra sta­ten pr stem­me. Ik­ke alle par­ti­er får mil­lion­støt­te av LO. Du skal stem­me på det par­ti­et som fø­les rett for deg. My­ten «bort­kas­tet stem­me» vil jeg til livs. Husk at din stem­me er vik­tig. Så hå­per de som ald­ri el­ler sjel­den stem­mer, gjør det i år. Du kan gjø­re en for­skjell for po­li­tik­ken i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.