10 år si­den

17. JULI 2007

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Ag­der-bis­ko­pen er po­si­tiv til å byg­ge en re­li­giøs tema­park slik Ivar Skip­per­vold fra Lil­le­sand har fore­slått. Men han hå­per på en form som ik­ke er alt for spe­ku­la­tiv. – Jeg har tid­li­ge­re snak­ket med Ivar Skip­per­vold om det­te, og jeg sy­nes det er en spen­nen­de tan­ke som er lan­sert. Det drei­er seg om å ska­pe opp­le­vel­se og ik­ke bare bok­lig lær­dom, sier bis­kop i Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me, Olav Skjeves­land. Han er på fe­rie og har ik­ke sett teg­nin­ge­ne som blant an­net inne­hol­der Ba­bels tårn med rut­sje­bane. – Jeg hå­per på en form som ik­ke blir alt for spe­ku­la­tiv. Man for­bin­der jo re­li­giø­si­tet med noe an­net enn Dis­ney­land, sier Ag­der-bis­ko­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.