25 år si­den

17. JULI 1992

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Kris­tian­sand og «P4 AS» tap­te i går kam­pen om P4. Kul­tur­de­par­te­men­tet gav i ste­det «Ra­dio Hele Nor­ge A/S» ret­ten til å for­hand­le om sen­der­net­tet for den nye riks­dek­ken­de ra­dio­ka­na­len. Sta­sjo­nen vil leg­ge ho­ved­virk­som­he­ten sin til Lil­le­ham­mer. Rag­nar Ud­jus i sty­rings­grup­pen for kon­kur­ren­ten, «P4 AS», er sjok­kert over de­par­te­men­tets av­gjø­rel­se. Det er også næ­rings­sje­fen i Kris­tian­sand, Lars Hel­ge Brun­borg. Beg­ge reg­net det nær­mest som sik­kert at Kris­tian­sand vil­le bli ho­ved­sete for den nye ka­na­len, noe som vil­le gitt opp­til 50 nye ar­beids­plas­ser i kom­mu­nen. Jon Lille­tun, stor­tings­re­pre­sen­tant for KRF, me­ner av­gjø­rel­sen går på tvers av Stor­tin­gets øns­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.