50 år si­den

17. JULI 1967

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Ver­dens­mes­te­ren i ori­en­te­ring, Åge Had­ler, had­de pro­ble­mer med Søgne-gut­ten Jan Ivar So­lås un­der lø­pe­ne i «Mid­natts­ga­lop­pen». Sør­len­din­gen bød Had­ler kamp på kni­ven så­vel i Tromsø natt til lør­dag og i Øver­bygd i ind­re Troms i går. I det førs­te lø­pet skil­te det bare 20 se­kun­der, og i det and­re lø­pet drei­de det seg også om se­kund­strid. So­lås ble den sto­re sen­sa­sjo­nen un­der «Mid­natts­ga­lop­pen». Et­ter en ual­min­ne­lig fin se­song på hjemme­bane møt­te han nå topp­folk i et ter­reng som var like ukjent for alle og der­med fikk han vist hvil­ke mu­lig­he­ter som bor i ham. Over 200 lø­pe­re fra inn- og ut­land del­tok i «Mid­natts­ga­lop­pen». Had­ler og So­lås skil­te seg ut fra de øv­ri­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.