Fe­de­rer ble his­to­risk med ny Wim­ble­don­tri­umf

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Ro­ger Fe­de­rer had­de full kon­troll på Ma­rin Ci­lic i Wim­ble­don­fi­na­len i ten­nis. Sveit­se­ren vant 3-0 i sett og ble his­to­risk med sin åt­ten­de tit­tel i tur­ne­rin­gen.

Før fi­na­len var 35-årin­gen likt med ame­ri­kans­ke Pe­te Sam­pras, men nå tro­ner sveit­se­ren øverst på lis­ten. Fe­de­rer vant søn­da­gens fi­na­le 6-3, 6-1, 6-4 mot 28 år gam­le Ci­lic. Fe­de­rer har nå vun­net 19 Grand Slam-tit­ler, to av dem i år. Den førs­te i 2017 kom i Aust­ra­li­an Open i ja­nu­ar. Fe­de­rer gikk gjen­nom årets ut­ga­ve av Wim­ble­don uten å tape et sett.

Fi­na­lis­te­ne fulg­te hver­and­re tett i star­ten av match­en, men på 2-2 brøt Fe­de­rer ser­ven til Ci­lic. Sveit­se­ren gikk opp til både 3-2 og 4-2, og kroa­ten mak­tet ik­ke å sva­re. I ste­det brøt Fe­de­rer på nytt på stil­lin­gen 5-3, da Ci­lic gjor­de en kost­bar dob­belt­feil, og sik­ret seg det førs­te set­tet med 6-3.

Fe­de­rer fort­sat­te der han slapp i an­net sett. 35-årin­gen brøt Ci­lic i set­tets and­re game og var raskt oppe i 3-0. Den sveit­sis­ke ve­te­ra­nen vant set­tet 6-1.

På stil­lin­gen 3-3 i tred­je sett fikk Fe­de­rer fikk gjen­nom­brud­det han øns­ket seg. Ci­lic kjem­pet inn 4-5, men Fe­de­rer var trygg i egen ser­ve og vant set­tet 6-4. Der­med ble det tri­umf i stra­ke sett. Fe­de­rer slapp ju­be­len løs da sei­e­ren var et fak­tum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.