Opp­le­vel­ser.

Faedrelandsvennen - - MANDAG - MARGRETHE SAGA

Ar­gen­ti­na. Cuba. Mex­i­co. Bra­sil. Lis­ta over ste­der jeg gjer­ne vil be­sø­ke er lang. Når ar­beids­ka­len­de­ren kun til­la­ter et par da­ger på tur, fal­ler imid­ler­tid fle­re av al­ter­na­ti­ve­ne bort. Du rei­ser lik­som ik­ke en helg til Buenos Ai­res hvis du bor i Kris­tian­sand. Hel­dig­vis har jeg man­ge ste­der på lis­ta som er nær­me­re også. I som­mer vil jeg være på hyt­ta på Flek­ker­øy, jeg vil ta en tur til Kra­gerø og jeg vil be­sø­ke svi­ger­fa­mi­li­en på Øst­lan­det. Jeg vil kjø­re med Se­tes­dals­ba­nen, dra i Dyre­par­ken og bade i Ber­tes (så len­ge van­net blir litt var­me­re ...) Hvis vi bare skal leng­te et­ter alt vi ik­ke kan gjø­re, tror jeg li­vet blir kje­de­lig. Av og til er kan­skje de bes­te opp­le­vel­se­ne nær­me­re enn vi tror?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.