Svært skuf­fet over man­gel på tall for hen­leg­gel­ser av barne­vold­sa­ker

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Barne­volds­ut­val­get ble opp­nevnt i 2015, og skul­le gjen­nom­gå al­vor­li­ge sa­ker der barn og ung­dom har vært ut­satt for vold, sek­su­el­le over­grep og om­sorgs­svikt.

To år se­ne­re var dom­men er klar: Alvor­lig sys­tem­svikt bi­dro til grov vold og over­grep mot barn.

Nå rea­ge­rer hun på at po­li­ti­et ikke vil fin­ne tal­le­ne som vi­ser hva som skjer med an­meld­te sa­ker som om­hand­ler vold og sek­su­el­le over­grep mot barn.

– Det er svært skuf­fen­de. Når det gjel­der vold­tekt mot voks­ne, har medie­opp­slag av­slørt at dis­se sa­ke­ne hen­leg­ges i stør­re grad enn and­re. Hvor­dan lig­ger det an med hen­leg­gel­ser i for­hold til sa­ker som om­hand­ler barn? Po­li­ti­et vil­le selv hatt nyt­te av at om­fan­get blir opp­lyst. Jeg har for­stå­el­se for at det er en pres­set hver­dag, men in­gen­ting kan vel være vik­tig enn bar­na.

– Det er for­stem­men­de at et vik­tig jour­na­lis­tisk ar­beid blir hind­ret ved at man ikke får til­gang på nød­ven­di­ge saks­opp­lys­nin­ger. Me­dia har uten tvil spilt en vik­tig og po­si­tiv rol­le for å be­visst­gjø­re folk om sa­ker som gjel­der vold og sek­su­el­le over­grep og om­sorgs­svikt mot barn, sier hun vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.