Unicef: – Det­te er i of­fent­lig­he­tens in­ter­es­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Det er opp­sikts­vek­ken­de at po­li­ti­et ikke selv har over­sikt over hvor man­ge av dis­se sa­ke­ne som hen­leg­ges. Da blir jeg usik­ker på hvor­dan po­li­ti­et og riks­ad­vo­ka­ten må­ler inn­sat­sen på det­te fel­tet. I til­legg er det spe­si­elt at de ikke vil inn­hen­te tal­le­ne. Det­te er et ut­talt prio­ri­tert saks­felt og det er etter min vur­de­ring i of­fent­lig­he­tens in­ter­es­se å få in­for­ma­sjon om det- te, sier Stokke­reit, som job­ber som fag­an­svar­lig med barns ret­tig­he­ter.

– Til­bake­mel­din­gen vi får, er at det tas ut få sik­tel­ser, at øv­rig etter­forsk­ning ikke er vel­dig god og at fo­kus blir på å gjen­nom­føre av­hør. Jeg har hørt ek­semp­ler fra and­re Barne­hus i lan­det, hvor man tar et av­hør av bar­net, så leg­ges pa­pi­re­ne rett i en skuff. De har ikke ka­pa­si- tet til å etter­fors­ke, så sa­ken blir lig­gen­de. Hvor man­ge sa­ker som en­der med sik­tel­se el­ler hen­leg­gel­se, kan gi en in­di­ka­sjon på kva­li­te­ten til po­li­ti­ets ar­beid, sier Stokke­reit.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.