Sju av ti vil spi­se lo­kal mat på nor­ges­fe­rie

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Sju av ti nord­menn me­ner det er vik­tig å spi­se lo­kal mat når de er på fe­rie i Nor­ge, iføl­ge en ny un­der­sø­kel­se fra Mat­merk.

I sam­me un­der­sø­kel­se ble folk spurt om hvor lett de sy­nes det er å fin­ne den lo­ka­le ma­ten.

– Ba­re 29 pro­sent av oss syns lo­kal­mat er lett å fin­ne, og da har vi en vei å gå for å til­freds­stil­le den lo­kal­mat­sult­ne tu­ris­ten, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Ni­na Sun­dqvist i Mat­merk.

Stif­tel­sen job­ber for å styr­ke om­døm­met til nors­ke mat­pro­duk­ter hos nors­ke for­bru­ke­re.

I un­der­sø­kel­sen sva­rer 17 pro­sent at det er svært vik­tig for dem å spi­se lo­kal mat når de er på fe­rie i Nor­ge. 51 pro­sent sier at det er «noe vik­tig». 22 pro­sent me­ner at det ikke er vik­tig, mens 8 pro­sent sva­rer at de ikke har noen opp­fat­ning om sa­ken. 2 pro­sent sva­rer at de ald­ri fe­rie­rer i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.