Li­bya

Li­bys­ke smug­le­re im­por­te­rer gummi­bå­ter i bulk for å sen­de flykt­nin­ger og mi­gran­ter ut på Mid­del­ha­vet. Nå le­ter EU de­spe­rat etter me­to­der for å få stan­set dem.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Man­dag var uten­riks­mi­nist­re­ne i EU sam­let i Brussel. Der ved­tok de et for­bud mot eks­port av gummi­bå­ter og på­hengs­mo­to­rer til Li­bya.

Grun­nen er at li­bys­ke men­neske­smug­le­re i stør­re og stør­re grad har gått over til å bru­ke gummi­bå­ter når de sen­der flykt­nin­ger og mi­gran­ter ut på den livs­far­li­ge rei­sen over Mid­del­ha­vet.

Ved­ta­ket er i ho­ved­sak sym­bolsk. Ano­nymt inn­røm­mes det at for­bu­det ikke kan ven­tes å ha re­ell ef­fekt, etter­som gummi­bå­te­ne ikke im­por­te­res fra EU, men fra Ki­na.

Uten­riks­mi­nist­re­ne ut­ta­ler at de vil se på mu­lig­he­ten for å få ut­vi­det til­ta­ket til også å gjel­de uten­for EU.

FLE­RE ANKOMSTER ENN FØR

Eks­port­for­bu­det er ba­re ett av man­ge til­tak EU har lagt på bor­det i sine for­søk på å stru­pe strøm­men av flykt­nin­ger og mi­gran­ter som tar seg over til Euro­pa fra Li­bya.

Så langt har inn­sat­sen ikke lyk­tes. Hittil i år har nær­me­re 89.000 men­nes­ker an­kom­met til Ita­lia, de al­ler fles­te via Li­bya. An- tal­let er om lag 19 pro­sent høy­ere enn i sam­me pe­rio­de i fjor.

Si­tua­sjo­nen har satt Ita­lia un­der et vold­somt press, og den ita­li­ens­ke re­gje­rin­gen har bønn­falt and­re Eu-land om å gjø­re mer for å hjel­pe.

Sam­ti­dig er rei­sen svært far­lig, og så langt i år har mer enn 2.200 men­nes­ker druk­net i far­van­ne­ne uten­for Li­byas kyst.

OPERASJON SOPHIA

For to år si­den opp­ret­tet EU en egen mi­li­tær­ope­ra­sjon for å for­sø­ke å stan­se men­neske­smug­ler­ne. EU ven­tes nå å for­len­ge man­da­tet til ope­ra­sjo­nen, som har fått nav­net Sophia.

Men sjø­ope­ra­sjo­nen er kon­tro­ver­si­ell og har fått mye kri­tikk for ikke å gi øns­ket ef­fekt.

I for­ri­ge uke of­fent­lig­gjor­de Over­hu­set i Stor­bri­tan­nia en rap­port med bi­ten­de kri­tikk av sjø­ope­ra­sjo­nen. Der er kon­klu­sjo­nen at ope­ra­sjo­nen kan ha ført til at fle­re men­nes­ker har mis­tet li­vet til havs.

Over­hu­set vi­ser til at mer enn 450 smug­ler­bå­ter er blitt be­slag­lagt av EU. Ta­pet av bå­ter har fått smug­le­re til å til­pas­se seg og ta i bruk gummi­bå­ter i ste­det. Dis­se er langt fra like sjø­dyk­ti­ge som de bå­te­ne EU har tatt i ar­rest, og kon­se­kven­sen har vært et øken­de an­tall druk­nin­ger, iføl­ge rap­por­ten fra Over­hu­set.

UTEN TIL­GANG TIL FARVANN

En grunn­leg­gen­de svak­het ved ope­ra­sjo­nen er at EUS skip ikke har mu­lig­het til å gå inn i li­bysk farvann, der man­ge av druk­nin­ge­ne skjer.

Det gjør også inn­sat­sen mot men­neske­smug­ler­ne mind­re ef­fek­tiv. Som et al­ter­na­tiv har EU be­gynt å gi opp­læ­ring til li­bysk kyst­vakt, men fore­lø­pig uten at det har ført til noen re­duk­sjon i strøm­me­ne.

Sam­ti­dig styr­ker EU sam­ar­bei­det med Li­byas nabo­land i sør for å for­sø­ke å for­hind­re at flykt­nin­ger og mi­gran­ter i det hele tatt når fram til lan­det, som har vært pre­get av anar­ki og kaos si­den opp­rø­re­re med luft­støt­te fra Nor­ge og and­re Nato-land i 2011 styr­tet Muam­mar Gad­da­fi og hans re­gi­me.

Dan­marks uten­riks­mi­nis­ter An­ders Sa­mu­el­sen sier han ikke tror det fin­nes noen ras­ke løs­nin­ger.

– Det er en kom­pli­sert si­tua­sjon, sier Sa­mu­el­sen.

– Vi har re­elt sett en si­tua­sjon der Schen­gens gren­se går sør for Li­bya, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.