Ut­vi­der sank­sjo­ner mot Sy­ria

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

EU til­føy­er 16 nye navn til sin lis­te over per­soner som er un­der­lagt sank­sjo­ner på grunn av kri­gen i Sy­ria.

Ved­ta­ket kom­mer som en re­ak­sjon på bru­ken av kje­mis­ke vå­pen i Sy­ria, nå sist i Khan Sheik­houn 4. april, for­kla­rer Stor­bri­tan­nias uten­riks­mi­nis­ter Bo­ris John­son.

– Det­te vi­ser vår be­slutt­som- het i for­føl­gel­sen av dem som står bak kje­mis­ke an­grep, sier han.

EUS mi­nis­ter­råd me­ner de 16 navn­git­te per­sone­ne har del­tatt i ut­vik­ling og bruk av kje­mis­ke vå­pen mot si­vil­be­folk­nin­gen i Sy­ria.

Fra før står over 300 per­soner og sel­ska­per på sank­sjons­lis­ten.

EU har også inn­ført olje­em­bar­go mot Sy­ria, har fros­set sen­tral­ban­kens mid­ler i EU og lagt be­grens­nin­ger på og eks­port av va­rer og tje­nes­ter til lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.