Te­le­nor-ak­sjen gikk til værs på bør­sen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Te­le­nor mel­der om et rekordhøyt drifts­re­sul­tat før and­re inn­tek­ter og kost­na­der i and­re kvar­tal. På Oslo Børs rea­ger­te mar­ke­det med å sen­de ak­sjen til værs.

Like etter at ak­sje­han­de­len åp­net man­dag for­mid­dag, ble Te­le­nor-ak­sjen om­satt for 152,30 kro­ner, en øk­ning på hele 6,7 pro­sent fra fre­da­gens slutt­kurs.

Da had­de kon­sern­sjef Sig­ve Brek­ke lagt fram et over­ras­ken­de godt resultat for and­re kvar­tal. Drifts­re­sul­ta­tet før and­re inn­tek­ter og kost­na­der (EBITDA) økte fra 11,3 til 12,7 mil­li­ar­der kro­ner. Øk­nin­gen er på 12 pro­sent og til­sva­rer en Ebitda-mar­gin på 40 pro­sent – en øk­ning på 4 pro­sent­po­eng fra året før.

– Vi re­du­se­rer kost­na­de­ne med 600 mil­lio­ner kro­ner, og alle våre virk­som­he­ter bed­rer sine mar­gi­ner. Ro­bust­he­ten i den nors­ke virk­som­he­ten, den ster­ke inn­tekts­veks­ten i Bang­la­desh og at inn­tek­te­ne igjen øker i Thai­land er noen av høyde­punk­te­ne for kvar­ta­let, sier kon­sern­sjef Sig­ve Brek­ke.

Når det gjel­der ef­fek­ti­vi­se­rings­pro­ses­sen er sel­ska­pet på god vei mot å nå må­le­ne for 2017. Fram til 2020 er pla­nen å kut­te kost­na­de­ne yt­ter­li­ge­re med 1 til 3 pro­sent hvert år.

ENDA BED­RE

Det gode re­sul­ta­tet gjør at Te­le­nor nå tror at også års­re­sul­ta­tet vil bli enda bed­re enn tid­li­ge­re ven­tet.

– Ba­sert på re­sul­ta­te­ne i førs­te halv­del av 2017 og våre for­vent­nin­ger til ut­vik­lin­gen for res­ten av året, end­rer vi de fi­nan­si­el­le ut­sik­te­ne for 2017. Vi øker for­ven­tet EBITDA-MAR­gin til 38–39 pro­sent, fra tid­li­ge­re rundt 37 pro­sent, sier Brek­ke.

Han sier sel­ska­pet fort­satt for­ven­ter en inn­tekts­vekst på 1–2 pro­sent.

VIMPELCOM-TAP

Te­le­nor økte om­set­nin­gen med en drøy halv mil­li­ard kro­ner til snaut 31,5 mil­li­ar­der, mens resultat før skatt falt fra 3,8 til 2,4 mil­li­ar­der kro­ner.

Ana­ly­ti­ker­nes spå­dom­mer sprik­te mel­lom et over­skudd før skatt på nes­ten 2 mil­li­ar­der og et un­der­skutt på 2,7 mil­li­ar­der, iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv. År­sa­ken til spri­ket er usik­ker­het rundt hvor mye sel­ska­pet vil­le bok­føre i ge­vinst og tap i and­re kvar­tal.

Te­le­nor mel­der om en ge­vinst på 3,5 mil­li­ar­der kro­ner i for­bin­del­se med en trans­ak­sjon i ru­brikk­virk­som­he­ten. Sam­ti­dig ga sal­get av ak­sjer i det tid­li­ge­re Vimpelcom – Ve­on – et tap på til sam­men 7,5 mil­li­ar­der kro­ner i and­re kvar­tal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.