Nors­ke nett­bu­tik­ker øker

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Tall fra 1.800 nett­bu­tik­ker i Nor­ge vi­ser at om­set­nin­gen har økt med 9,6 pro­sent i førs­te halv­år av 2017 sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor. Tal­le­ne kom­mer fra be­ta­lings­tje­nes­ten DIBS, som har nett­bu­tik­ke­ne som kun­de. – De nors­ke nett­bu­tik­ke­ne om­set­ter for mer og mer, og det un­der­stre­ker at e-han­de­len er og blir en skarp kon­kur­rent til den fy­sis­ke de­talj­han­de­len, sier Hen­rik Sand­berg, sjef for be­drifts­ut­vik­ling hos DIBS.

Sel­ska­pet gir hvert år ut rap­por­ten Norsk E-han­del, der det ble an­slått at nord­menns år­li­ge for­bruk i nors­ke og uten­lands­ke nett­bu­tik­ker var på 90 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.