Er kom­mune­helse­tje­nes­ten på ba­nen?

Faedrelandsvennen - - MENING - SIRI BRYN OTTERSLAND, lo­kal­lags­le­der NRF Kris­tian­sand Rev­ma­ti­ker­for­ening

Hvor­dan bru­kes pen­ge­ne som kom­mu­nen har fått av Helse­mi­nis­te­ren? I opp­trap­pings­pla­nen for ha­bi­li­te­ring og re­ha­bi­li­te­ring har kom­mu­ne­ne fått et stør­re og ut­vi­det an­svar for helse­tje­nes­ter in­nen re­ha­bi­li­te­ring.

norsk Rev­ma­ti­ker­for­bund øns­ker å bi­dra til å sik­re et godt pa­si­ent­for­løp i vår kom­mu­ne.

Ned­satt mus­kel- og skje­lett­helse kos­ter Nor­ge 73 mil­li­ar­der kro­ner år­lig. Den­ne syk­doms­grup­pen er en av de dy­res­te ikke-dø­de­li­ge syk­dom­me­ne for sam­fun­net, og det som gir størst tap av livs­kva­li­tet i be­folk­nin­gen. Nes­ten halv­par­ten av alt syke­fra­vær her i lan­det er knyt­tet til mus­kel – og skje­lett­syk­dom­mer og pla­ger. De sam­me syk­dom­me­ne står for en tredje­del av all ufør­het.

Der­for er re­ha­bi­li­te­ring så vik­tig, en­ten det er til­pas­set tre­ning, varmt­vanns­bas­seng, fy­sio­te­ra­pi el­ler and­re re­ha­bi­li­te­rings­for­mer. Vi i Norsk Rev­ma­ti­ker­for­bund har job­bet for å få på plass en opp­trap­pings­plan for re­ha­bi­li­te­ring. En­de­lig ble det lan­sert en opp­trap­pings­plan med stats­bud­sjet­tet for 2017. Sam­men med sam­hand­lings­re­for­men og pri­mær­helse­mel­din­gen pe­ker opp­trap­pings­pla­nen på den vik­tigs­te end­rin­gen: det mes­te av all re­ha­bi­li­te­ring frem­over skal skje i kom­mu­nal regi.

«Der­for er det også et mål at kom­mu­ne­ne på sikt over­tar fle­re re­ha­bi­li­te­rings­opp­ga­ver fra spe­sia­list­helse­tje­nes­ten» står det i pla­nen. Det be­tyr at kom­mu­nen vår får fle­re opp­ga­ver, og mer an­svar. Men også fle­re mid­ler, og mu­lig­he­ter. Er kom­mune­helse­tje­nes­ten og helse­po­li­ti­ker­ne på ba­nen? Kom­mu­ne­ne i Nor­ge får i år 200 mil­lio­ner med «Opp­trap­pings­pla­nen for ha­bi­li­te­ring og re­ha­bi­li­te­ring». 100 mil­lio­ner av dis­se er pro­sjekt­mid­ler kom­mu­nen må søke om, og 100 mil­lio­ner er frie mid­ler. Halv­par­ten av pen­ge­ne vil alt­så for­svin­ne mel­lom hen­de­ne våre hvis vi ikke ak­tivt ska­per og for­bed­rer tje­nes­ter, og sø­ker om mid­ler til det­te ar­bei­det i vår kom­mu­ne. Norsk Rev­ma­ti­ker­for­bund er be­kym­ret for at pen­ge­ne vår kom­mu­ne får i frie mid­ler, ikke vil bli brukt til re­ha­bi­li­te­ring, men spres ut­over en al­le­re­de struk­ket kom­mune­øko­no­mi. Er helse­po­li­ti­ker­ne i kom­mu­nen vår våk­ne?

Til høs­ten er det Stor­tings­valg. Våre lo­kal­po­li­ti­ke­re har fått et mye stør­re an­svar enn før for inn­byg­ger­nes helse, det blir nok et fak­tum også etter val­get. Det­te er in­gen en­kel opp­ga­ve, og her må alle gode kref­ter tas med på råd for å ten­ke nytt og frem­tids­ret­tet. Vi i Norsk Rev­ma­ti­ker­for­bund bi­drar vel­dig gjer­ne til å ut­vik­le gode pro­sjek­ter in­nen sam­hand­ling og re­ha­bi­li­te­ring som gjør at kom­mu­nens inn­byg­ge­re får gode re­ha­bi­li­te­rings­til­bud. Vi har bru­ker­kom­pe­tan­se som er nød­ven­dig for å ut­vik­le gode re­ha­bi­li­te­rings­tje­nes­ter. Sam­men kan vi få til et løft, og øke livs­kva­li­te­ten for alle som tren­ger re­ha­bi­li­te­ring i vår kom­mu­ne.

La oss ikke sove i ti­men! La oss sam­men bed­re re­ha­bi­li­te­rings­til­bu­det som trengs i vår kom­mu­ne – mu­lig­he­te­ne er der NÅ!

❞ Halv­par­ten av pen­ge­ne vil alt­så for­svin­ne mel­lom hen­de­ne våre hvis vi ikke ak­tivt ska­per og for­bed­rer tje­nes­ter, og sø­ker om mid­ler til det­te ar­bei­det i vår kom­mu­ne.

FOTO: FRANK MAY / PICTURE ALLIANCE

Ned­satt mus­kel- og skje­lett­helse kos­ter Nor­ge 73 mil­li­ar­der kro­ner år­lig, og er en av de dy­res­te ikke-dø­de­li­ge syk­dom­me­ne for sam­fun­net, skri­ver rev­ma­ti­ker­for­bun­det i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.