25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

18. JULI 1992

●● – Vi står sterkt i Vennesla. Men in­gen av mine ka­rer har vært med på epi­so­de­ne med kas­tin­gen av ben­sin­bom­ber mot en kam­bod­sjansk inn­vandrer­fa­mi­lie i byg­da. Jeg vil kal­le det for ung­domspå­funn. Det er Ar­ne Myr­dal som sie sier det­te til Fædre­lands­ven­nen. Nmi-le­de­ren var i går på Ev­je der han sam­men med be­ve­gel­sens leder i Se­tes­dal, An­ne Li­se Åsan fra Byg­lands­fjord, solg­te bo­ken «Sann­he­ten skal fram» som Myr­dal gav ut for tre år si­den. Om­set­nin­gen gikk tregt og in­ter­es­sen fo for Myr­dal på Ev­je var hel­ler la­ber. Etter et pa par ti­mer i regn­væ­ret for­lot Myr­dal og hans m med­hjel­pe­re Ev­je sen­trum med kurs for Byglan lands­fjord. Det kan bli ak­tu­elt med nye stands isi Se­tes­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.