QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge kaffe­bønne­frø lig­ger in­ne i hver frukt på kaffe­bus­ken?

2. Når sto det be­røm­te sla­get ved Ma­ra­ton?

3. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 29. mars?

4. I hvil­ket syk­kel­ritt om­kom bel­gis­ke Wou­ter Wey­landt i 2011, noe som før­te til at ar­ran­gø­re­ne fjer­net start­num­mer 108 i det­te rit­tet for all­tid?

5. Hva er doud­ji?

6. Hvor­for drep­te Kain Abel, i føl­ge Bi­be­len?

7. Hvem de­bu­ter­te i 1999 med tegne­se­rie­bo­ken ”Våre ven­ner men­nes­ke­ne” og fikk sam­me år Nor­ges vik­tigs­te tegne­se­rie­pris?

8. Hva skjed­de med gjen­nom­fø­rin­gen av som­mer­tid fra 1966 til 1979?

9. I hvil­ken tysk del­stat er Dres­den ho­ved­stad?

10. Hvem fikk sitt gjen­nom­brudd med ro­ma­nen «Jen­ny»?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.