Sjö­gren gikk i La­ger­bäck-fel­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Beg­ge Nor­ges svens­ke lands­lags­sje­fer har i sin førs­te vik­ti­ge kamp un­der­vur­dert lo­ja­li­te­ten hos nors­ke fot­ball­spil­le­re, og be­talt dyrt for det. – Før kam­pen pra­tet vi gans­ke mye om bak­rom, i og med at vi opp­fat­tet back­lin­jen som Ne­der­lands svak­het, og fram­for alt midt­stop­per­ne. Vi snak­ket nok litt for mye, jeg og An­ders (Ja­cob­son, as­sis­tent­tre­ner, red.anm.), om at vi skul­le inn i bak­rom­met. Spil­ler­ne er vel­dig lo­ja­le, og det bi­dro til at vi alt­for ofte hop­pet over midt­bane­led­det. Nes­ten likt lød det da La­ger­bäck i mars snak­ket om hva som gikk galt i hans de­but­kamp mot Nord-ir­land. Han had­de også snak­ket mye om bak­rom, men da nor­di­re­ne sco­ret i førs­te mi­nutt trakk de seg til­ba­ke, og bak­rom­met for­svant. Nor­ge fort­sat­te li­ke­vel å spil­le i tråd med den opp­rin­ne­li­ge pla­nen, som ikke len­ger var gjen­nom­før­bar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.