Førs­te dag.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG - BJØRN MARKUSSEN

«Dei­lig å være til­ba­ke på jobb,» sier de når fe­rien er slutt. «Godt å kom­me inn i van­li­ge ru­ti­ner igjen.» Hæ? Det er jo ikke det.

Ikke dei­lig i det hele tatt. Folk som snak­ker usant om slikt, er nep­pe til å sto­le på el­lers hel­ler. Førs­te dag på jobb etter fe­rien er av li­vets tyngs­te. Punk­tum. Dis­se lin­je­ne er skre­vet en slik dag. Og noen der in­ne i Oslo!!! – hos ei­er­ne, Schib­sted – har sør­get for at opp­star­ten ble enda tyng­re enn nød­ven­dig. Midt i hau­gen av ules­te e-pos­ter lå en lang mel­ding fra data­fol­ka!!! – i Oslo – om at sys­te­me­ne for de in­ter­ne prin­ter­ne er end­ret. Hvor­for i all ver­den? Hvor­for skal ting end­res? Må alt­så lese en ny bruks­an­vis­ning – førs­te dag etter fe­rien. Hæ? Og så – langt, langt, langt nede i teks­ten står det plut­se­lig at end­rin­ge­ne ikke vil mer­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.